ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irritated

IH1 R AH0 T EY2 T AH0 D   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritated-, *irritated*, irritat, irritate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritated[ADJ] โกรธเคือง, See also: รำคาญ, หงุดหงิด, Syn. annoyed, angry, vexed, Ant. soothing
irritatedly[ADV] อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างโกรธเคือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His memory is well on its way to recovery, but he gets so irritated when you come.ความทรงจำของเขากำลังจะดีขึ้น แต่เค้าโมโหทุกครั้งที่เธอมาที่นี่ Boys Over Flowers (2005)
...but to keep your neck from being irritated from the constant turning to spot enemy aircraft.รักษาลำคอไม่ให้เกิดแผล จากคอบิดหมุนไม่ยั้ง มองหาเครื่องบินข้าศึก Flyboys (2006)
I've seen you do mildly irritated cop.ฉันเคยเห็นนายเป็นตำรวจ ขี้ยัวะมานิดหน่อยละ Need to Know (2010)
We had this cheese sauce, it irritated my dad's IBS.ซอสชีสทำให้ โรคลำไส้แปรปรวนของพ่อฉันกำเริบ Meet the Grandparents (2010)
I think maybe she's a little irritated about that.ฉันว่าเธอ ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ My Heart Will Go On (2011)
He made Han Dong Joo, the man who gets irritated by the mere mentioning of horses, come here.ทิ้งฮันดงจูคนที่หงุดหงิดเรื่องม้าไว้ที่นี่เถอะ Episode #1.1 (2011)
Originally I was a little irritated about this.ฉันนะมีเรื่องที่ฉันต้องกังวลเล็กน้อย Episode #1.9 (2011)
I have been irritated by you, exasperated with you, and angry at you, but I never thought I'd feel betrayed by you.คุณทำให้ฉันหงุดหงิด ถูกคุณยั่วโทษะ และโกรธคุณ แต่ไม่เคยคิดว่าจะถูกคุณทรยศ The Choice (2012)
Henry takes this irritated pleasure with us always being late, even if we're early.เฮนรี่ทำเป็นโกรธเคือง ที่พวกเรามาสายตลอดแหละ แม้ว่าเราจะมาก่อนเวลาแล้วก็เถอะ Til Death (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritatedDon't get so irritated. Rushing things will cost you more time in the end.
irritatedEven the merest little thing irritated him.
irritatedHe became irritated.
irritatedHer constant complaining speech irritated me.
irritatedHe seldom gets angry or irritated.
irritatedHe was irritated by her delay.
irritatedHe was irritated by the sound.
irritatedHis ambiguous reply made her all the more irritated.
irritatedI am often irritated by her selfishness.
irritatedI couldn't but be irritated with you.
irritatedI was irritated by his indecision.
irritatedMy eyes feel irritated.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao ngøt-ngøt) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated   
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic   FR: être énervé ; être nerveux
ระคาย[v.] (rakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch   FR: être irrité ; démanger

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATED IH1 R AH0 T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritated (v) ˈɪrɪtɛɪtɪd (i1 r i t ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gereizt; verärgert {adj} | gereizter | am gereiztestenirritated | more irritated | most irritated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
苛つく[いらつく;イラつく, iratsuku ; ira tsuku] (v5k,vi) (uk) to get irritated [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
苛立つ;いら立つ[いらだつ, iradatsu] (v5t) to be irritated [Add to Longdo]
胸が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated [Add to Longdo]
業を煮やす;業をにやす[ごうをにやす, gouwoniyasu] (exp,v5s) (See 煮やす) to lose one's temper; to be exasperated; to become irritated [Add to Longdo]
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp,v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 irritated \irritated\ adj.
   aroused to impatience or anger; as, made an irritated
   gesture.
 
   Syn: annoyed, nettled, peeved, pissed, stung.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritate \Ir"ri*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Irritated}; p. pr. &
   vb. n. {Irritating}.] [L. irritatus, p. p. of irritare. Of
   doubtful origin.]
   [1913 Webster]
   1. To increase the action or violence of; to heighten
    excitement in; to intensify; to stimulate.
    [1913 Webster]
 
       Cold maketh the spirits vigorous and irritateth
       them.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite anger or displeasure in; to provoke; to tease;
    to exasperate; to annoy; to vex; as, the insolence of a
    tyrant irritates his subjects.
    [1913 Webster]
 
       Dismiss the man, nor irritate the god:
       Prevent the rage of him who reigns above. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) To produce irritation in; to stimulate; to
    cause to contract. See {Irritation}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) To make morbidly excitable, or oversensitive; to
    fret; as, the skin is irritated by friction; to irritate a
    wound by a coarse bandage.
 
   Syn: To fret; inflame; excite; provoke; tease; vex;
     exasperate; anger; incense; enrage.
 
   Usage: To {Irritate}, {Provoke}, {Exasperate}. These words
      express different stages of excited or angry feeling.
      Irritate denotes an excitement of quick and slightly
      angry feeling which is only momentary; as, irritated
      by a hasty remark. To provoke implies the awakening of
      some open expression of decided anger; as, a provoking
      insult. Exasperate denotes a provoking of anger at
      something unendurable. Whatever comes across our
      feelings irritates; whatever excites anger provokes;
      whatever raises anger to a high point exasperates.
      "Susceptible and nervous people are most easily
      irritated; proud people are quickly provoked; hot and
      fiery people are soonest exasperated." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritated
   adj 1: aroused to impatience or anger; "made an irritated
       gesture"; "feeling nettled from the constant teasing";
       "peeved about being left out"; "felt really pissed at her
       snootiness"; "riled no end by his lies"; "roiled by the
       delay" [syn: {annoyed}, {irritated}, {miffed}, {nettled},
       {peeved}, {pissed}, {pissed off}, {riled}, {roiled},
       {steamed}, {stung}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top