ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ironically

AY0 R AA1 N IH0 K L IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ironically-, *ironically*, ironical
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now ironically I have to restructure a school where you are the directorและตอนนี้ฉันได้มีการแนะนำเพื่อปรับโครงสร้างโรงเรียน 20 00: 00: 55,650 GTO (1999)
Meaning, ironically, it's probably the only one worth reading.ทำให้ผู้เขียนไม่ได้รับเลือกให้ลงข้อความในทอร์ช' เขียนได้ประชดประชันดีแท้ บางทีอาจจะเป็นข่าวน่าอ่านที่สุดก็ได้ X-Ray (2001)
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors who mistake her insecurities for arrogance.ถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน Casino Royale (2006)
Ironically, we need to do a colonoscopy to confirm.ฐาตเหล็กมากไปเราต้องทำ colonoscopy เพื่อยืนยัน Not Cancer (2008)
But ironically, the lottery ticket I'd bought earlier was a big winner.แต่ที่น่าตลกก็คือ, ลอตเตอรี่ ที่ฉันเคยซื้อไว้ดันมาถูกรางวัลใหญ่ Cyborg Girl (2008)
Ironically, we were studying The Scarlet Letter.น่าประหลาด เรากำลังเรียน The Scarlet Letter กันอยู่ Easy A (2010)
I'm ironically turned on by your bad boy image, but I think we should just keep this professional.ฉันชอบภาพลักษณ์เกเรของเธอ แต่เรามุ่งเรื่องงานดีกว่า Bad Reputation (2010)
Ironically, their security isn't all that good.อย่างแดกดัน, ระบบรักษาความปลอดภัย ของพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ The Bozeman Reaction (2010)
- I like his idea of ironically saying "you go, girl."ผมชอบไอเดียตลกๆของเขาที่ว่า "นั่นแหละ สาวน้อย" Investigative Journalism (2010)
You know, ironically,แกรู้นะ การกระทบกระทั่งกัน Sunset (2010)
Uh, ironically, it was Juliet who I have to thank for that.เอ่อ ต้องขอบใจจูเลียต Goodbye, Columbia (2010)
It's either got a gross name or an ironically fancy one.แม้ชื่อมันจะดูแหยะๆ หรือแฟนซีจนน่าขันก็ตาม Mixology Certification (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ironicallyIronically it is war that has brought a great many useful inventions into being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
แดกดัน[ADV] ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน
กระทบกระเทียบ[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: อ้อยไม่อยากกลับบ้านเท่าใดนักเพราะกลับมาทีไรพ่อต้องหาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākthāng) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically   FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimthaēng) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRONICALLY    AY0 R AA1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ironically    (a) ˈaɪrˈɒnɪkliː (ai1 r o1 n i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude [Add to Longdo]
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ironical \I*ron"ic*al\, a. [LL. ironicus, Gr. ? dissembling: cf.
   F. ironique. See {Irony}.]
   [1913 Webster]
   1. Pertaining to irony; containing, expressing, or
    characterized by, irony; as, an ironical remark.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to the use of irony; given to irony. --
    {I*ron"ic*al*ly}, adv. -- {I*ron"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ironically
   adv 1: contrary to plan or expectation; "ironically, he ended up
       losing money under his own plan"
   2: in an ironic manner; "she began to mimic him ironically"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top