ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insulate

IH1 N S AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insulate-, *insulate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insulate(vt) ห่อหุ้มด้วยฉนวน (ป้องกันความร้อน, กระแสไฟ, รังสีฯลฯ)
insulate from(phrv) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insulate(อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน, ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว, แยกตัวโดดเดี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
insulate(vt) แยกต่างหาก, กันไฟฟ้าหรือความร้อน, ป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insulated-return system; two-wire systemระบบไฟสองสาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Insulated Rail Joint(jargon) รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was trying to insulate you.โดยจะพยายามไม่ใ้ห้ท่านมาเกี่ยวข้อง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
It insulates the sensor from fluctuations in temperature.มันเป็นฉนวนทำให้ตัวจับอุณหภูมิ ทำงานแปรปรวน The Three Bears (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insulateAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
insulateIf it's badly insulated, it won't warm up regardless of how much heating you use.
insulateThe village is insulated from the world.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSULATE IH1 N S AH0 L EY2 T
INSULATED IH1 N S AH0 L EY2 T AH0 D
INSULATED IH1 N S AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insulate (v) ˈɪnsjulɛɪt (i1 n s y u l ei t)
insulated (v) ˈɪnsjulɛɪtɪd (i1 n s y u l ei t i d)
insulates (v) ˈɪnsjulɛɪts (i1 n s y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶縁線[ぜつえんせん, zetsuensen] (adj-na) insulated wire [Add to Longdo]
複層ガラス[ふくそうガラス, fukusou garasu] (n) multi-layered glass (e.g. double or triple glazing); insulated glazing [Add to Longdo]
裸線[はだかせん, hadakasen] (n, adj-no) uninsulated electrical wire; open-wire line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insulate \In"su*late\, v. t. [imp. & p. p. {Insulated}; p. pr. &
   vb. n. {Insulating}.] [L. insulatus insulated, fr. insula
   island. See {Isle}, and cf. {Isolate}.]
   [1913 Webster]
   1. To make an island of. [Obs.] --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in a detached situation, or in a state having no
    communication with surrounding objects; to isolate; to
    separate.
    [1913 Webster]
 
   3. (Elec. & Thermotics) To prevent the transfer of
    electricity or heat to or from (bodies) by the
    interposition of nonconductors.
    [1913 Webster]
 
   {Insulating stool} (Elec.), a stool with legs of glass or
    some other nonconductor of electricity, used for
    insulating a person or any object placed upon it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insulate
   v 1: protect from heat, cold, or noise by surrounding with
      insulating material; "We had his bedroom insulated before
      winter came"
   2: place or set apart; "They isolated the political prisoners
     from the other inmates" [syn: {isolate}, {insulate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top