Search result for

i will.

(15 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i will.-, *i will.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will.ตกลง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I will.ฉันไปเอง In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I will.ข้าเองนี่แหละ The Nightmare Begins (2009)
I will.ได้ๆ! The Pacific (2010)
I will.ฉันจะ She Knows (2012)
Monday, I will. Jenny, I've seen all your designsวันจันทร์หนูจะให้พ่อเห็นการออกแบบของหนูทั้งหมด New Haven Can Wait (2008)
Use the suction. I will.ใช้ที่ดูดเลือด กำลังจะทำ The Itch (2008)
I know. I will.- ฉันรู้ ๆ ฉันจะทำ Pilot (2008)
Arrive by nightfall, I will.และจะไปถึงตอนพลบค่ำ แน่นอน Ambush (2008)
Cover you, I will.ข้าจะคุ้มกันเอง Ambush (2008)
- Greet them I will.-ข้าจะไปทักทายพวกมันเอง Ambush (2008)
And if he doesn't, I will.และถ้าเขาไม่ทำข้าจะทำเอง The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i will.If I get time, I will.
i will.I will.
i will."Will you study after dinner?" Yes, I will."

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top