ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hooligan

HH UW1 L IH0 G AH0 N   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hooligan-, *hooligan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hooligan[N] จิ๊กโก๋, See also: อันธพาล, นักเลง, กุ๊ย, Syn. hoodlum, rowdy, ruffian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian,hoodlum

English-Thai: Nontri Dictionary
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน Akira (1988)
Hooligans! Ruffians!ไอ้จิ๊กโก๋! James and the Giant Peach (1996)
My precious daughter is not going to hang out with a hooliganลูกสาวที่มีค่าของฉันจะไม่ออกไปเที่ยว กับนักเลงเด็ดขาด GTO (1999)
I'm a hooligan. Huh?ฉันคือนักเลงฮูลิแกน Inspector Gadget 2 (2003)
- You hooligans.- เจ้าพวกอันธพาล Monster House (2006)
No! I-i refuse to pay blackmail to some hooliganไม่ ฉันไม่เสียเงินให้กับการเเบล๊กเมลล์ของไอ้อันธพาล What More Do I Need? (2008)
Oh, hooligan.โอ๊ย ไอ้พวกกวนเมือง Inkheart (2008)
It's a gentlemen's game played by hooligans.เป็นกีฬาสุภาพบุรุษ.. ที่มีผู้เล่นเป็นคนป่าเถื่อน Invictus (2009)
On the other hand, rugby is a hooligan's game played by gentlemen.ในขณะที่รักบี้.. เป็นกีฬาป่าเถื่อน.. แต่เล่นโดยสุภาพบุรุษ Invictus (2009)
Hooligans...อันธพาล... Jump the Shark (2009)
Sick, deranged hooligans.พวกโรคจิตชอบก่อกวน Jump the Shark (2009)
Parasites! Hooligans!พวกกาฝาก พวกอันธพาล เข้าใจไหม Remains of the J (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนพาล[N] hooligan, See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout, Syn. คนเลว, คนเกเร, Ant. คนดี, Example: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng anthaphān) EN: gang of hooligans ; criminal gang   
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOLIGAN    HH UW1 L IH0 G AH0 N
HOOLIGANS    HH UW1 L IH0 G AH0 N Z
HOOLIGANISM    HH UW1 L IH0 G AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hooligan    (n) hˈuːlɪgən (h uu1 l i g @ n)
hooligans    (n) hˈuːlɪgənz (h uu1 l i g @ n z)
hooliganism    (n) hˈuːlɪgənɪzəm (h uu1 l i g @ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流里流气[liú li liú qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧ˙ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] hooliganism; rowdyism, #110,670 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hooligan {m}; Rowdy {m} | Hooligans {pl}; Rowdys {pl}hooligan | hooligans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
チンピラ(P);ちんぴら[, chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P) [Add to Longdo]
フーリガン[, fu-rigan] (n) hooligan [Add to Longdo]
不良仲間[ふりょうなかま, furyounakama] (n) gang of hoodlums (hooligans); bad company; companion in gang activities [Add to Longdo]
暴れん坊[あばれんぼう, abarenbou] (n) (1) rambunctious kid; wild kid; (2) (See 暴れ者) hooligan; rowdy; roughneck; a rough [Add to Longdo]
与太者;與太者(oK)[よたもの;よたもん, yotamono ; yotamon] (n) (uk) hooligan; layabout; good-for-nothing; gangster [Add to Longdo]
乱暴者[らんぼうもの, ranboumono] (n) thug; hooligan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hooligan
   n 1: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough},
      {hooligan}, {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo},
      {yobbo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top