ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gewohnheit

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gewohnheit-, *gewohnheit*
German-Thai: Longdo Dictionary
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewohnheit {f}consuetude [Add to Longdo]
Gewohnheit {f}habitualness [Add to Longdo]
Gewohnheit {f}usualness [Add to Longdo]
Gewohnheitsmensch {m} | Gewohnheitsmenschen {pl}creature of habit | creatures of habit [Add to Longdo]
Gewohnheitsrecht {n}common law [Add to Longdo]
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender [Add to Longdo]
gewohnheitsmäßig {adv}consuetudinarily [Add to Longdo]
gewohnheitsmäßig; notorisch {adj}habitual [Add to Longdo]
gewohnheitsmäßigconsuetudinary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
常習[じょうしゅう, joushuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
恒例[こうれい, kourei] Gewohnheit, -Brauch [Add to Longdo]
慣習[かんしゅう, kanshuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
[くせ, kuse] Gewohnheit, Angewohnheit, -Hang, Eigenart [Add to Longdo]
習慣[しゅうかん, shuukan] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gewohnheit /gəvoːnhait/ 
   consuetude; custom; habit; habitualness; practice; usualness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top