ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

griffin

G R IH1 F IH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -griffin-, *griffin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
griffin[N] สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
griffin(กริฟ'ฟิน) n. สัตว์ประหลาดที่หัวและปีกเป็นอินทรีและร่างเป็นสิงโต,ผู้มาใหม่, Syn. griffon,gryphon

English-Thai: Nontri Dictionary
griffin(n) สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm agent Griffin Hull of the fbi.ผมสายสืบกริฟฟิน ฮัลจาก FBI Frailty (2001)
The thing is... that the Griffins didn't really give a reason why they brought you back.คือว่า... . ครอบครัวกริฟฟินส์ไม่ได้ บอกเหตุผลว่า Pilot (2004)
Griffin cannot get the buffer.กิฟฟินต้องไม่มีวันได้สารบัฟฟอร์ Hollow Man II (2006)
Okay, so finish telling me about this Michael Griffin guy.เอาล่ะ บอกผมเรื่องของกิฟฟิน มาให้หมดเดี่ยวนี้เลย Hollow Man II (2006)
We get the word out, it'll stop Reisner from coming after us, and Griffin will be the last of his kind.เราต้องบอกให้เขารู้ มันจะทำให้ไรซ์เนอร์เลิกตามเราได้ และกิฟฟินเองเขาก็จะหยุดเช่นกัน Hollow Man II (2006)
- The griffin was unharmed.เราไม่สามารถทำอันตรายแก่กริฟฟินได้ ฝ่าบาท Lancelot (2008)
Is it true that the griffin can only be killed by magic?มันเป็นเรื่องจริงไหม... ว่าการจะฆ่ากริฟฟินต้องใช้เวทย์มนต์เท่านั้น? Lancelot (2008)
You got your usual paraphernalia, Griffin beakers there's your Erlenmeyer flask.นายมีอุปกรณ์ใช้ผลิต บีกเกอร์ริฟฟิน... Pilot (2008)
Juliette Bath and Griffin Cavenaugh and there's two bodies yet to be identified.จูเลียต บาธ และกริฟฟิน คาเวนนาฮ็ก และอีกสองศพไม่แน่ว่าเป็นใคร Pathology (2008)
- Plus Julieth Bath. Plus Griffin Cavenaugh. - Right.และจูเลียต บาธ กับกริฟฟิน คาวานนาฮ็ก ใช่แล้ว ใช่ Pathology (2008)
That's Griffin Oren. You know him?นี่คือ กริฟฟิน โอเรน / คุณรู้จักเขาหรอ Safe and Sound (2008)
And now Griffin Oren just saidและตอนนี้ กริฟฟิน โอเรน เพิ่งบอกว่า Safe and Sound (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIFFIN G R IH1 F IH0 N
GRIFFING G R IH1 F IH0 NG
GRIFFIN'S G R IH1 F IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
griffin (n) grˈɪfɪn (g r i1 f i n)
griffins (n) grˈɪfɪnz (g r i1 f i n z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Griffin \Grif"fin\, n.
   An Anglo-Indian name for a person just arrived from Europe.
   --H. Kingsley. Griffin

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Griffin \Grif"fin\, Griffon \Grif"fon\, n. [OE. griffin,
   griffon, griffoun, F. griffon, fr. L. gryphus, equiv to
   gryps, Gr. ?; -- so called because of the hooked beak, and
   akin to grypo`s curved, hook-nosed.]
   [1913 Webster]
   1. (Myth.) A fabulous monster, half lion and half eagle. It
    is often represented in Grecian and Roman works of art.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) A representation of this creature as an heraldic
    charge.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A species of large vulture ({Gyps fulvus}) found
    in the mountainous parts of Southern Europe, North Africa,
    and Asia Minor; -- called also {gripe}, and {grype}. It is
    supposed to be the "eagle" of the Bible. The {bearded
    griffin} is the {lammergeir}. [Written also {gryphon}.]
    [1913 Webster]
 
   4. An English early apple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 griffin
   n 1: winged monster with the head of an eagle and the body of a
      lion [syn: {gryphon}, {griffin}, {griffon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top