ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuck!

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuck!-, *fuck!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fuck! Bastard!มีเพศสัมพันธ์ ! I Spit on Your Grave (1978)
- Holy fuck! - Get out there right away. Move!ชิท ออกจากนั่นทันที ย้าย First Blood (1982)
You pus fuck! You fuck!ไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ย! Day of the Dead (1985)
You pus fuck! You pus fuck!ไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ย! Day of the Dead (1985)
Oh, fuck! Help me!ช่วยด้วย Casualties of War (1989)
What are you, fuckin´ out of your mind? - Fuck! - What, are you crazy?แกเป็นบ้าไปแล้วรึไง แกบ้ารึ Nothing to Lose (1997)
Look, stupid fuck! - l want everybody out of here right now.(ไทเลอร์หอบไป หัวเราะไป) Fight Club (1999)
Fuck! How can I call this scum my senior?ฉันไม่เรียกสวะอย่างแก ว่ารุ่นพี่หรอก Failan (2001)
Fuck! What is the matter with you?ให้ตายสิ นี่แกเป็นอะไรไปวะ Failan (2001)
Fuck! Fuck!บ้าชิบ! My Tutor Friend (2003)
Fuck! Fuck!เย็ดเข้! The Girl Next Door (2004)
Fucker. Fuck! Shit!ผมดีใจที่เราอนุรักษ์ ส่วนนึงของที่ดินผืนนี้ได้ I Heart Huckabees (2004)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fuck \fuck\ n.
   A slang term for sexual intercourse. [vulgar slang]
 
   Syn: fucking, screw, screwing, ass, piece of ass, roll in the
     hay, shag.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fuck \fuck\ v. t. & i.
   to have sexual intercourse (with). [vulgar slang]
 
   Syn: love, make love, sleep with, get laid, have sex, know,
     do it, be intimate, have intercourse, have it away, have
     it off, screw, jazz, eff, have, hump, lie with, bed,
     have a go at it, get it on, bonk.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top