ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faune

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faune-, *faune*
Possible hiragana form: ふぁうね
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา faune มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *faune*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mounted naked. I was in a state I'll know again only at death. I dreamed of game and wildlife.Ich war so, wie ich nie mehr sein werde, höchstens wieder im Tod, träumte von Wildtieren und Faunen. Ma Mère (2004)
We fauns danced with the dryads all night, and, you know, we never got tired.Wir Faune tanzten mit den Dryaden die ganze Nacht. Und weißt du, wir wurden nie müde. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- Well, Baba Yaga, elves, ghosts unclean forces.- Was denn? Na ja, Baba Yaga, Waldgeister, Faune... Dark World (2010)
You look like Nijinski in the "Afternoon of a Faun".Er sieht aus wie Nijinsky in "L'Après-midi d'un faune". Arletty A Guilty Passion (2015)
And here, first of all, we meet a group of fabulous creatures of the field and forest, unicorns, fauns, Pegasus, the flying horse, and his entire family, the centaurs, those strange creatures that are half-man and half-horse.Dort treffen wir zuerst auf eine Gruppe Fabelwesen im Wald, Einhörner, Faune, Pegasus, das fliegende Pferd, und seine gesamte Familie, die Zentauren. Das sind seltsame Kreaturen, halb Mensch, halb Pferd. Fantasia (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์ป่า[n. exp.] (sat pā) EN: wild animal ; wildlife   FR: animal sauvage [m] ; espèce sauvage [f] ; faune sauvage [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧神午后[mù shén wǔ hòu, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ ˇ ㄏㄡˋ, / ] Prélude à l'après-midi d'un faune, by Claude Debussy based on poem by by Stéphane Mallarmé [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top