Search result for

erroll

(65 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erroll-, *erroll*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erroll มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erroll*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dig in and let them roll over our heads.Grabt euch ein, sollen sie über uns drüberrollen. The Big Red One (1980)
But you enjoyed the traditional role of father. You've fathered three children, and you have engaged... in at least two heterosexual relationships.Sie haben also früher einmal die traditionelle Vaterrolle ausgeübt, und sie hatten mindestens zwei heterosexuelle Beziehungen. Dressed to Kill (1980)
Erroll.- ErrollThe Long Good Friday (1980)
- Erroll the Ponce from Brixton?- Erroll, der Lude aus Brixton? The Long Good Friday (1980)
Which one's Erroll's house?In welchem Haus wohnt ErrollThe Long Good Friday (1980)
Now Erroll's house, which one is it?Also, Errolls Haus. Welches ist es? The Long Good Friday (1980)
Listen, Erroll, the only decent grass is the grass that grasses to me, right?Hör zu, Erroll. Der einzig gute Informant ist der Informant, der mich informiert, klar? The Long Good Friday (1980)
Run over, just like a freight train.Wie von einem Güterzug überrollt werden. Stir Crazy (1980)
She has dropped a roll of paper from her breast."Sie hat von ihrem Busen eine Papierrolle fallen lassen. Permanent Vacation (1980)
In the skies, the young men of the RAF are struggling against the Nazi forces which only a year ago invaded Poland, swept through France, and left this country standing alone in a conflict which, if lost, could destroy the Free World.In der Luft kämpfen die jungen Männer der RAF gegen die Nazi-Truppen, die vor einem Jahr Polen angriffen, Frankreich überrollten, und uns auf einsamen Posten zwangen in einem Krieg, der die Freie Welt vernichten könnte. Eye of the Needle (1981)
If I ever see you or any of those little bastards that work for you in my town again, I'm gonna knock you so flat you're gonna have to roll down your socks to shit!Wenn ich Sie oder einen von den anderen Ärschen noch mal in meiner Stadt sehe, mach ich Sie so platt, dass Sie zum Kacken die Socken runterrollen müssen! The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
In your report, say he was cut up by a train as he tried to escape. Real messy. No, please, wait!Wir schreiben in unserem Bericht, dass er auf der Flucht von einem Zug überrollt wurde. Go for It (1983)
Noodles and an egg roll. How much?- Nudeln und eine Eierrolle. The Pope of Greenwich Village (1984)
The car driving over them, dragging their bodies.Der Wagen überrollt sie, schleift sie mit. The Toxic Avenger (1984)
Without me to oppose him, he'll march across North Africa like a madman.Wenn er mich beseitigt, wird er Nordafrika überrollen. The Jewel of the Nile (1985)
Tomorrow, when you're with the mayor, the words should roll off your tongue.Morgen, wennwenn du beim Bürgermeister bist, sollten die Wörter deine Zunge herunterrollen. When Father Was Away on Business (1985)
Yeah, one meatball run over by a semi.Ja, Hackbällchen, vom Sattelschlepper überrollt. Re-Animator (1985)
I want you to hit Chinatown like Genghis Khan.Überrollt Chinatown wie Dschingis Khan. Year of the Dragon (1985)
You function best in an advisory capacity.Am besten funktionierst du in der Beraterrolle. Steele, Inc. (1986)
I handle most of the nuts and bolts, while Mr. Steele... functions best in an advisory capacity.Ich kümmere mich um die Praxis, während Mr. Steele am besten in der Beraterrolle funktioniert. Steele, Inc. (1986)
Um, uh, ordinarily, I function in a, uh, advisory capacity... but I think I could make an exception in your case.Normalerweise erfülle ich nur die Beraterrolle, aber ich denke, in Ihrem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Steele, Inc. (1986)
Here's one of the world's deadliest men and he buys it by getting run over by a truck.Einer der gefährlichsten Männer der Welt, und dann wird er von einem Lkw überrollt. The Triumvirate (1986)
Uh, at those trailer parks, people are always complaining ... their septic tank is backed up, their trailers are off the blocks, they're rolling down the hills.Die Leute in Wohnwagenparks beschweren sich dauernd. Über Faulbehälter, Wohnwagen, die den Hügel runterrollen. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Look, come on, you can't stand in the middle of the roadKomm, steig ein. Du kannst nicht die ganze Nacht auf der Straße verbringen, sonst wirst du überrollt. Mona Lisa (1986)
We're gonna get run over hereWir werden hier wirklich noch überrollt. Mona Lisa (1986)
I could twist off Mauser's shiny head and roll it down the street.Ich könnte Mausers Kopf abreißen und die Straße runterrollen lassen. Police Academy 3: Back in Training (1986)
I won't get steamrolled into this.Ich will mich nicht einfach überrollen lassen. Salvador (1986)
Grab the bar.Greift nach dem Überrollbügel. Jack in the Box (1987)
What are you—What are you— What are you doin'? Uh, we're leaving.- Den überrolle ich. Down for the Count: Part II (1987)
Our national fascination with the potential for eternal life... through technological intervention shall sweep world.Die Faszination unserer Nation von dem Potenzial für ewiges Leben durch technologischen Eingriff wird die Welt überrollen. The Big Thaw (1987)
Do you know he got run over by a train, lost both his legs?Er wurde vom Zug Überrollt und hat beide Beine verloren. Two Moon Junction (1988)
Looks like Harriet Bell swooped down on you before you had a chance to protect yourself.Die gute Harriet Bell hat dich wohl überrollt, bevor du dich überhaupt wehren konntest. The Reunion (1989)
It's a funny thing about being a parent. There are no tech manuals.Ich gewöhnte mich nicht an die Vaterrolle. The Icarus Factor (1989)
- Michigan blanked Indiana 30-0.-Michigan u"berrollte Indiana mit 30-0. Back to the Future Part II (1989)
But his aides did seem a little overprotective.Seine Untergebenen scheinen ihre Beschützerrolle zu übertreiben. Sarek (1990)
You'll travel light years, dodge asteroid storms, brave hostile aliens, and yet when asked to assume a parental role, you cringe.Sie fliegen Lichtjahre durchs All, weichen Asteroidenstürmen aus, befrieden feindliche Völker, doch bittet man Sie, eine Vaterrolle zu übernehmen, dann kneifen Sie. Suddenly Human (1990)
The noise of other people's thoughts must be overwhelming to a child.Die Informationsflut fremder Gedanken überrollt sie geradezu. Tin Man (1990)
Tents were burned down or crushed under the tanks.Die Zelte wurden angezündet oder von den Panzern überrollt. The Match Factory Girl (1990)
He's run headlong into his inheritance.- Der wurde von seinem Erbe überrollt. My Own Private Idaho (1991)
This is ours. They don't want to roll with it, we'll roll over them.Wenn sie nicht mitspielen wollen, überrollen wir sie einfach. New Jack City (1991)
You almost flattened me.Du hättest mich fast überrollt. Night on Earth (1991)
roll him down the stairs?Ihn die Treppe runterrollen? Only the Lonely (1991)
Only a select few know about this right now, but I'll tell you something, in the not-too-distant future it is gonna burn through this country like a prairie fire.Nur wenige Auserwählte wissen davon, aber ich sag euch, es wird nicht mehr lange dauern, bis diese Musik das Land wie ein Präriefeuer überrollt. Shout (1991)
This dumpling who hustled you, is Margarita, my secretaryDer Panzer, der dich gerade überrollt hat, ist Margarita, meine Sekretärin. High Heels (1991)
My role as Arbiter of Succession has again brought me to the Great Hall of the Klingon High Council.Meine Überwacherrolle führt mich in die Große Halle des Hohen Rates der Klingonen. Redemption (1991)
No wonder men don't play this part.Jetzt weiß ich, warum es keine Männerrolle ist. Groin Pains (1992)
- Hell, let's run him down.- Überrollen wir ihn. The Lacquered Box (1993)
But with people like you leading the way...Aber wenn Leute wie du die Vorreiterrolle spielen... Past Prologue (1993)
A man can't just roll over and do it again.Ein Mann kann nicht einfach rüberrollen und es wieder machen. 'Til Death Do Us Part (1993)
I tell you, son, this thing really came along and knocked my wind out.Die Sache hat mich überrollt, als ich davon hörte. The Shawshank Redemption (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahn {f}; Papierrolle {f}web [Add to Longdo]
Klopapierrolle {f}loo roll [Add to Longdo]
Papierrolle {f}paper roll [Add to Longdo]
Stammrolle {f}musterroll [Add to Longdo]
Überrollbügel {m}roll-bar [Add to Longdo]
Zylinderrollenlager {n} [techn.]cylindrical roller bearing [Add to Longdo]
hinunterrollen; hinunterkugeln; herunterlassento roll down [Add to Longdo]
überrollendoverrunning [Add to Longdo]
überrolltoverruns [Add to Longdo]
überrolltoverran [Add to Longdo]
vierrollig {adj}with four sheaves [Add to Longdo]
wegrollen; davonrollen; herunterrollento roll off [Add to Longdo]
weiterrollento roll on [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
絵巻[えまき, emaki] Bilderrolle [Add to Longdo]
絵巻物[えまきもの, emakimono] Bilderrolle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top