ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entourage

AA2 N T UH0 R AA1 ZH   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entourage-, *entourage*
Possible hiragana form: えんとうらげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entourage[N] คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, See also: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, Syn. escourt, follower, retinue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entourage(อานทูราจฺ') n. คณะผู้ติดตาม,สิ่งแวดล้อม, Syn. companions

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
entourageคณะผู้ติดตามทางการของแขกผู้มาเยือน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, your entourage must stay behind.ผู้ติดตามนายต้องรออยู่ข้างนอก The Love Guru (2008)
I gave you a chance. Ahhhh! The Lich knows what his entourage is thinking.ฉันให้โอกาสนายไปแล้ว ลิครู้ว่าพวกผู้ติดตามเขาคิดอะไร Death Didn't Become Him (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entourageThe president and his entourage were injured.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage   FR: entourage [m]
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak lenphūak) EN: play favoritism; favour one's friends   FR: favoriser son entourage
เล่นพวก[v.] (lenphūak) EN: favour one's friend ; give to favoritism ; play favoritism   FR: favoriser son entourage
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang   FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter   FR: entourage [m]
ผู้ตามเสด็จ[n. exp.] (phūtām sadet) EN: royal entourage   
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide   
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitām) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage   FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTOURAGE AA2 N T UH0 R AA1 ZH
ENTOURAGE AA2 N T ER0 AA1 ZH
ENTOURAGES AA2 N T UH0 R AA1 ZH AH0 Z
ENTOURAGES AA2 N T ER0 AA1 ZH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entourage (n) ˌɒnturˈaːʒ (o2 n t u r aa1 zh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P) [Add to Longdo]
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entourage \En`tou`rage"\ ([aum]N`t[=oo]`r[.a]zh"), n. [F.]
   Surroundings; specif., collectively, one's attendants or
   associates.
 
      The entourage and mode of life of the mikados were not
      such as to make of them able rulers.   --B. H.
                          Chamberlain.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entourage
   n 1: the group following and attending to some important person
      [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top