ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disinterest

D IH0 S IH1 N T ER0 AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disinterest-, *disinterest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disinterest(n) ความไม่สนใจ
disinterest(vt) ไม่สนใจ, See also: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, Syn. disregard, Ant. interest
disinterested(adj) ไม่เกี่ยวข้อง, See also: ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, ไม่สนใจ, Syn. dispassionate, fair, indifferent, Ant. interested, prejudiced, biased

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่สนใจ,เมินเฉย, Syn. impartial, indifferent

English-Thai: Nontri Dictionary
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disinterestednessความเป็นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The clinical disinterest of a beautiful woman, for instance.เช่น คลีนิกที่ไม่สนใจ เรื่องความงามของผู้หญิง แค่ยกตัวอย่างนะ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disinterestAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISINTEREST D IH0 S IH1 N T ER0 AH0 S T
DISINTERESTED D IH0 S IH1 N T R IH0 S T IH0 D
DISINTERESTED D IH0 S IH1 N R IH0 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disinterested (j) dˈɪsˈɪntrəstɪd (d i1 s i1 n t r @ s t i d)
disinterestedly (a) dˈɪsˈɪntrəstɪdliː (d i1 s i1 n t r @ s t i d l ii)
disinterestednes (n) dˈɪsˈɪntrəstɪdnəs (d i1 s i1 n t r @ s t i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
似非親[えせおや, eseoya] (n) distant disinterested parent [Add to Longdo]
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance [Add to Longdo]
禅味[ぜんみ, zenmi] (n) the flavor of Zen; the flavour of Zen; air or style of disinterestedness [Add to Longdo]
疎い[うとい, utoi] (adj-i) (1) distant; estranged; disinterested; (2) (usu. as 〜に疎い) (ant [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P) [Add to Longdo]
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P) [Add to Longdo]
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested) [Add to Longdo]
恬淡[てんたん, tentan] (adj-na,n,adv-to) disinterest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterest \Dis*in"ter*est\, p. a.
   Disinterested. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The measures they shall walk by shall be disinterest
      and even.                --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterest \Dis*in"ter*est\, n.
   1. What is contrary to interest or advantage; disadvantage.
    [Obs.] --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Indifference to profit; want of regard to private
    advantage; disinterestedness. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterest \Dis*in"ter*est\, v. t.
   To divest of interest or interested motives. [Obs.]
   --Feltham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disinterest
   n 1: tolerance attributable to a lack of involvement [syn:
      {disinterest}, {neutrality}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top