ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disenchanted

D IH0 S IH0 N CH AE1 N T IH0 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disenchanted-, *disenchanted*, disenchant, disenchante
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disenchanted[ADJ] ไม่ชอบอีกแล้ว, See also: หมดความสนใจ, ไม่เชื่ออีกต่อไป, ไม่ศรัทธา, ไม่แยแส, Syn. disillusioned, indifferent

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Penny, you became disenchanted with Leonard as a lover.เพนนี ในตอนจบเธอก็ไม่ปลื้มเลนเนิร์ด ในฐานะคนรัก The Cohabitation Formulation (2011)
Disenchanted imam, an Islamist kid halfway to the bomb belt.คือทำให้อิหม่ามกับ เด็กอิสลามไม่พอใจ ด้วยเรื่องระเบิดค่ะ Semper I (2011)
Well, raise your hand if you're thoroughly disenchanted with our little pleasant Earth vacation.ดียกมือของคุณ ถ้าคุณไม่แยแสให้สะอาดด้วย วันหยุดโลกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น่าพอใจของเรา Transformers: Age of Extinction (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disenchantedIts limited capability has disenchanted me with computer.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISENCHANTED D IH0 S IH0 N CH AE1 N T IH0 D
DISENCHANTED D IH0 S IH0 N CH AE1 N IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disenchanted (v) dˌɪsɪntʃˈaːntɪd (d i2 s i n ch aa1 n t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disenchant \Dis`en*chant"\, v. t. [imp. & p. p. {Disenchanted};
   p. pr. & vb. n. {Disenchanting}.] [Pref. dis- + enchant: cf.
   F. d['e]senchanter.]
   1. To free from enchantment; to deliver from the power of
    charms or spells.
    [1913 Webster]
 
       Haste to thy work; a noble stroke or two
       Ends all the charms, and disenchants the grove.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. to free (a person) from fascination or delusion; to
    destroy the false hopes or overoptimistic expectations of
    (a person); to disillusion; -- used with people or events
    as the agent (subject); as, the candidate was disenchanted
    by the low turnout at the rally.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disenchanted
   adj 1: freed from enchantment [ant: {enchanted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top