ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

county seat

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -county seat-, *county seat*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
county seatที่ตั้งเทศมณฑล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
County Seat เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ
เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ [สิ่งแวดล้อม]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
县城[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] county seat; county town, #7,028 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
郡庁所在地[ぐんちょうしょざいち, gunchoushozaichi] (n) county seat; parish seat; borough seat; county town [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 County \Coun"ty\ (koun"t[y^]), n.; pl. {Counties} (-t[i^]z). [F.
   comt['e], fr. LL. comitatus. See {Count}.]
   1. An earldom; the domain of a count or earl. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A circuit or particular portion of a state or kingdom,
    separated from the rest of the territory, for certain
    purposes in the administration of justice and public
    affairs; -- called also a {shire}. See {Shire}.
    [1913 Webster]
 
       Every county, every town, every family, was in
       agitation.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A count; an earl or lord. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {County commissioners}. See {Commissioner}.
 
   {County corporate}, a city or town having the privilege to be
    a county by itself, and to be governed by its own sheriffs
    and other magistrates, irrespective of the officers of the
    county in which it is situated; as London, York, Bristol,
    etc. [Eng.] --Mozley & W.
 
   {County court}, a court whose jurisdiction is limited to
    county.
 
   {County palatine}, a county distinguished by particular
    privileges; -- so called a palatio (from the palace),
    because the owner had originally royal powers, or the same
    powers, in the administration of justice, as the king had
    in his palace; but these powers are now abridged. The
    counties palatine, in England, are Lancaster, Chester, and
    Durham.
 
   {County rates}, rates levied upon the county, and collected
    by the boards of guardians, for the purpose of defraying
    the expenses to which counties are liable, such as
    repairing bridges, jails, etc. [Eng.]
 
   {County seat}, a county town. [U.S.]
 
   {County sessions}, the general quarter sessions of the peace
    for each county, held four times a year. [Eng.]
 
   {County town}, the town of a county, where the county
    business is transacted; a shire town.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 county seat
   n 1: the town or city that is the seat of government for a
      county [syn: {county seat}, {county courthouse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top