ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

characterization

K EH2 R IH0 K T ER0 IH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characterization-, *characterization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย, การอธิบายลักษณะ, การวางนิสัยตัวละคร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characterizationการแสดงออกของเจตคติ [การแพทย์]
Characterization by a Valueสร้างคุณลักษณะตามค่านิยม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your characterization of approximately 171 different men as "a few."กับผู้ชายราว 171 คน ถูกเรียกว่า "2-3 ครั้ง" The Robotic Manipulation (2010)
"Dad" isn't an accurate characterization of our relationship."พ่อ" ไม่น่าจะใช่คำที่ถูกต้อง ในความสัมพันธ์ของเรา Witch's Lament (2011)
Brittany S. Pierce, how do you react to the characterization of your first term in office as one in which you didn't do anything at all until prom?บริททานี่ เอส เพียรส์ \ คุณมีปฏิกิริยาอย่างไร ต่อการอธิบายว่าการดำรงตำแหน่ง ในวาระที่แล้วของคุณนั้น คุณไม่ได้ทำอะไรเลย จนกระทั่งถึงงานพรอม Makeover (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
characterizationCritics may argue that all the foregoing characterizations are very abstract.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHARACTERIZATION K EH2 R IH0 K T ER0 IH0 Z EY1 SH AH0 N
CHARACTERIZATION K EH2 R IH0 K T ER0 IH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characterization (n) kærəktəraɪzˈɛɪʃən (k a r @ k t @ r ai z ei1 sh @ n)
characterization (n) kˌærəktəraɪzˈɛɪʃən (k a2 r @ k t @ r ai z ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
性格描写[せいかくびょうしゃ, seikakubyousha] (n) character portrayal; characterization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Characterization \Char`ac*ter*i*za"tion\, n.
   The act or process of characterizing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 characterization
   n 1: a graphic or vivid verbal description; "too often the
      narrative was interrupted by long word pictures"; "the
      author gives a depressing picture of life in Poland"; "the
      pamphlet contained brief characterizations of famous
      Vermonters" [syn: {word picture}, {word-painting},
      {delineation}, {depiction}, {picture}, {characterization},
      {characterisation}]
   2: the act of describing distinctive characteristics or
     essential features; "the media's characterization of Al Gore
     as a nerd" [syn: {characterization}, {characterisation}]
   3: acting the part of a character on stage; dramatically
     representing the character by speech and action and gesture
     [syn: {portrayal}, {characterization}, {enactment},
     {personation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top