ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crystallized

K R IH1 S T AH0 L AY2 Z D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crystallized-, *crystallized*, crystalliz, crystallize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SAROYAN: That's the crystallized calcium oxalate you found in the soil.นั่นมันผลึกแคลเซียมออกซาเลต ที่คุณเจอในดิน Harbingers in a Fountain (2009)
Like "An act of God, crystallized forever."เช่น "แอค ออฟ ก๊อด... Meet the New Boss (2011)
Diamonds, crystallized carbon.เพชร ผลึกคาร์บอน The Shiny Trinket Maneuver (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crystallizedHe crystallized salt from the sea water.

CMU English Pronouncing Dictionary
CRYSTALLIZED K R IH1 S T AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crystallized (v) krˈɪstəlaɪzd (k r i1 s t @ l ai z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結晶性知能[けっしょうせいちのう, kesshouseichinou] (n) (See 流動性知能) crystallized intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crystallize \Crys"tal*lize\ (kr[i^]s"tal*l[imac]z), v. t. [imp.
   & p. p. {Crystallized} (-l[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {Crystallizing}.] [Cf. F. cristalliser. See {Crystal}.]
   To cause to form crystals, or to assume the crystalline form.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 crystallized \crystallized\ adj.
   1. smoothly coated with crystals of sugar; -- used especially
    of fruits.
 
   Syn: candied, glac['e], glac['e]ed.
     [WordNet 1.5]
 
   2. caused to form into crystals; hence, in a crystalline
    form.
    [PJC] Crystallogenic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crystallized
   adj 1: having become fixed and definite in form; "distinguish
       between crystallized and uncrystallized opinion"-
       Psychological Abstracts [syn: {crystallized},
       {crystallised}] [ant: {uncrystallised}, {uncrystallized}]
   2: having both internal structure and external form of a
     crystal; "quartz crystal is perfectly crystallized" [syn:
     {crystallized}, {crystalised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top