ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crayon

K R EY1 AA2 N   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crayon-, *crayon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crayon[VT] เขียนด้วยดินสอสี
crayon[N] ดินสอสี, Syn. wax crayon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crayon(เคร'ออน,-เอิน) n. ดินสอสี,ดินสอเทียน,ดินสอขี้ผึ้ง,ดินสอชอล์ค,ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon

English-Thai: Nontri Dictionary
crayon(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ชอล์กสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crayonถ่านแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon engraving; crayon manner๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon manner; crayon engraving๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crayon drawingภาพวาดเส้นด้วยวัสดุที่เป็นแท่ง [TU Subject Heading]
Crayonsสีแท่งใหญ่ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Filling out the ovals in crayon broke our Scantron machine.เธอกลับฝนนอกวงกลม โดยใช้สีเทียน ทำเครื่องตรวจกระดาษคำตอบพัง All or Nothing (2013)
Anyway, to this day, I still can't see a box of crayons without crossing my legs.จนถึงวันนี้ฉันต้องหุบขาทุกครั้ง ที่เห็นกล่องสีเทียน The Parking Spot Escalation (2012)
- And now it's back to the crayon mines for her.-และตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะกลับไป /Nยังเหมืองสีเทียนของเธอแล้ว Remember the Time (2012)
I am the aforementioned Bobby Raines, as most of you know, just a note, if you're gonna send me fan mail, don't put your name on the front in crayon 'cause I'm not opening it.ผมคือบ้อบบี้ เร็นท์ ที่บอกไปแล้ว อย่างที่พวกคุณรู้ แค่คุณส่งจดหมายมาชื่นชมผม Lekio (2012)
Since that day, you have accomplished nothing except one memorandum written in crayon sayingเธอไม่ได้ทำอะไรสำเร็จเลยนอกจากบันทึก เขียนด้วยสีเทียนว่า Prom-asaurus (2012)
Cats with crayons could draw more convincingly.แมวที่วาดด้วยสีเทียน แม้จะดูเกินจริง Always in Control (2011)
Oh, and Brittany, here's a note for you, handwritten and in crayon from the Human Cannon, saying how much it misses you.โอ้ และบริทนี่ นี่เป็นโน้ตสำหรับเธอ เขียนด้วยลายมือและดินสอสี จากปืนใหญ่มนุษย์ บอกว่ามันคิดถึงเธอมากแค่่ไหน The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Ironically, after the hayride, the boy left before the girl dressed like a crayon could find something to write his name and number.ตลกดีที่หลังนั่งรถ หนุ่มกลับไปก่อนน้องสีเทียน จะหาอะไรมาเขียนชื่อ กับเบอร์โทรของเขา Valentines Day II (2011)
I went to the dance dressed as a crayon to get a boy to notice me.หนูแต่งเป็นสีเทียนไปงานเต้น เพื่อให้เขาจำหนูได้ Valentines Day II (2011)
Hey, crayon girl, wait.สาวสีเทียน รอเดี๋ยว Valentines Day II (2011)
I bet he doesn't recognize you. You were wearing a crayon costume.ฉันว่าเขาจำเธอไม่ได้ เธอแต่งชุดเป็นสีเทียน Valentines Day II (2011)
I colored with crayons on old E.R. charts.ระบายสีบนชาร์ท ห้องฉุกเฉินเก่าๆ Sanctuary (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีเทียน[N] crayon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอ[n.] (dinsø) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอดำ[n. exp.] (dinsø dam) EN: pencil   FR: crayon [m] ; crayon noir [m]
ดินสอไม้[n. exp.] (dinsø māi) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
เขียนภาพด้วยดินสอ[v. exp.] (khīen phāp dūay dinsø) EN: draw with a pencil   FR: dessiner au crayon ; crayonner
เขียนรูป [v. exp.] (khīen rūp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture   FR: dessiner ; esquisser ; crayonner
เครื่องเหลาดินสอ[n. exp.] (khreūang lao dinsø) EN: sharpener   FR: taille-crayon [m]
นกเค้าป่าสีน้ำตาล[n. exp.] (nok khao pā sī nāmtān) EN: Brown Wood Owl   FR: Chouette leptogramme [f] ; Chouette crayonnée [f]
ปากกา[n.] (pākkā) EN: pen   FR: stylo [m] ; stylo à bille [m] ; Bic [m] ; crayon à bille [m]
สีเทียน[n.] (sī thīen) EN: creyon   FR: crayon de cire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAYON    K R EY1 AA2 N
CRAYONS    K R EY1 AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crayon    (v) krˈɛɪən (k r ei1 @ n)
crayons    (v) krˈɛɪənz (k r ei1 @ n z)
crayoned    (v) krˈɛɪənd (k r ei1 @ n d)
crayoning    (v) krˈɛɪənɪŋ (k r ei1 @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜡笔[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, / ] crayon, #26,583 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntstift {m}; Malstift {m}; Zeichenstift {m} | Buntstifte {pl}; Malstifte {pl}; Zeichenstifte {pl}crayon | crayons [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]
クレヨン[, kureyon] (n) crayon (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crayon \Cray"on\ (kr?"?n), n. [F., a crayon, a lead pencil
   (crayon Cont['e] Cont['e]'s pencil, i. e., one made a black
   compound invented by Cont['e]), fr. craie chalk, L. creta;
   said to be, properly, Cretan earth, fr. Creta the island
   Crete. Cf. {Cretaceous}.]
   1. An implement for drawing, made of clay and plumbago, or of
    some preparation of chalk, usually sold in small prisms or
    cylinders.
    [1913 Webster]
 
       Let no day pass over you . . . without giving some
       strokes of the pencil or the crayon. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: The black crayon gives a deeper black than the lead
      pencil. This and the colored crayons are often called
      chalks. The red crayon is also called sanguine. See
      {Chalk}, and {Sanguine}.
      [1913 Webster]
 
   2. A crayon drawing.
    [1913 Webster]
 
   3. (Electricity) A pencil of carbon used in producing
    electric light.
    [1913 Webster]
 
   {Crayon board}, cardboard with a surface prepared for crayon
    drawing.
 
   {Crayon drawing}, the act or art of drawing with crayons; a
    drawing made with crayons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crayon \Cray"on\, v. t. [imp. & p. p. {Crayoned} (-?nd); p. pr.
   & vb. n. {Crayoning}.] [Cf. F. crayonner.]
   To sketch, as with a crayon; to sketch or plan.
   [1913 Webster]
 
      He soon afterwards composed that discourse, conformably
      to the plan which he had crayoned out.  --Malone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crayon
   n 1: writing implement consisting of a colored stick of
      composition wax used for writing and drawing [syn:
      {crayon}, {wax crayon}]
   v 1: write, draw, or trace with a crayon

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 crayon /kʀɛjɔ̃/ 
  pencil

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top