ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craftsmanship

K R AE1 F T S M AH0 N SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craftsmanship-, *craftsmanship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsmanship(n) ฝีมือ
craftsmanship(n) หัตถศิลป์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.ฉันไม่เห็นระดับนี้ของงานฝีมือตั้งแต่ชั้นอนุบาล Showtime (2002)
Dal Yi, even the palace people seem to appreciate your craftsmanship now.ตอนนี้แม้แต่คนในวังหลวงยังชื่นชมงานฝีมือของเจ้า The Duo (2011)
The craftsmanship is... Is remarkable.ฝีมือน่าทึ่งมาก What Happened to Frederick (2012)
Someone who understands dedication to craftsmanship in the face of mediocrity.คนที่เข้าใจการอุทิศตน ให้งานหัตถศิลป์อย่างลึกซึ้งไงล่ะ Digital Exploration of Interior Design (2012)
I think what Dr. Brennan means is that working in a moribund enterprise gave me a lasting appreciation for the craftsmanship that goes into making a record.ผมคิดว่าสิ่งที่ดร.เบรนเนนหมายถึง คือการทำงานใน ธุรกิจที่ใกล้สูญพันธุ์ ให้ความซาบซึ้งใจกับผม เรื่องการใช้งานฝีมือ ในการสร้างแผ่นเสียง The Method in the Madness (2012)
Yeah, but the shape and the craftsmanship -- it's almost German.ใช่ เเต่ดูจากรูปทรง เเล้วก็งานฝีมือเเบบนี้ 0-8-4 (2013)
The craftsmanship is excellent.ฝีมือเยี่ยมมาก Two Swords (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftsmanshipThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftsmanshipThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ(n) craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
การช่าง(n) craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRAFTSMANSHIP K R AE1 F T S M AH0 N SH IH2 P
CRAFTSMANSHIP K R AE1 F S M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftsmanship (n) krˈaːftmənʃɪp (k r aa1 f t m @ n sh i p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
細工[さいく, saiku] (n, vs) work; craftsmanship; tactics; trick; (P) [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) [Add to Longdo]
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal [Add to Longdo]
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craftsmanship \Crafts"man*ship\, n.
   The work of a craftsman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craftsmanship
   n 1: skill in an occupation or trade [syn: {craft},
      {craftsmanship}, {workmanship}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top