ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convergence

K AH0 N V ER1 JH AH0 N S   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convergence-, *convergence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convergence[N] การมาบรรจบกัน, Syn. meeting, concurrence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convergence(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence

English-Thai: Nontri Dictionary
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convergenceการลู่เข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
convergenceการเบนเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convergenceการลู่เข้าหากัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convergenceการลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Convergenceการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล
การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ซึ่งคือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต [Assistive Technology]
Convergenceการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล
การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ซึ่งคือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Convergence (TElecommunication)คอนเวอร์เจนซ์ (โทรคมนาคม) [TU Subject Heading]
Convergence and Divergenceเคลื่อนไหวไปคนละทางกัน,เคลื่อนไหวไปคนละทาง [การแพทย์]
Convergence, Reaction toมองจากไกลมาใกล้ [การแพทย์]
Convergence-Projectionการเดินทางของระบบประสาทร่วมไปด้วยกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's that convergence of 3s that causes the overwhelming anxiety.มันเป็นการบรรจบกันของเลขสาม/Nที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย Compulsion (2005)
With the convergence of the worlds.โลกแค่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเอง Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
We need a point of convergence, either a person or a place between the unsub and these two victims.เราต้องการจุด ที่มาบรรจบกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถานที่ระหว่าง อันซับกับเหยื่อทั้ง2ราย Magnificent Light (2012)
Well, he's a point of convergence between the victims.เขาเป็นจุดเชื่มโยง ระหว่างเหยื่อทั้งคู่ Magnificent Light (2012)
...making convergence inevitable.ย่อมเหนี่ยวนำทั้งคู่ให้มาบรรจบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Closer (2013)
What we're heading toward or what the outcome of the convergence will be is unknowable.เรากำลังจะมุ่งไปสู่สิ่งใด และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองสิ่งนั้นมาบรรจบกัน ก็ไม่อาจรู้ได้ Closer (2013)
The convergence is inevitable.ย่อมเกิดแรงเหนี่ยวนำให้ทั้งคู่มาบรรจบกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ Closer (2013)
Twenty miles offshore, convergence point.20 ไมล์นอกชายฝั่ง จุดบรรจบกัน Godzilla (2014)
Her work on the Convergence has made her the world's foremost astronomer.ส่วนเจน ตอนนี้อยู่ประเทศไหนก้ไม่รู้ Avengers: Age of Ultron (2015)
Only during times of convergence with a willing partner.เฉพาะตอนที่รวมร่างกัน กับคู่หูที่เต็มใจ The Fury of Firestorm (2015)
Convergence?รวมร่าง ? The Fury of Firestorm (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลู่เข้า[N] convergence, Syn. การบรรจบ, การเบนเข้า, Ant. การแยก, การบาน

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERGENCE    K AH0 N V ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convergence    (n) kˈənvˈɜːʴʤəns (k @1 n v @@1 jh @ n s)
convergences    (n) kˈənvˈɜːʴʤənsɪz (k @1 n v @@1 jh @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇聚[huì jù, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] convergence; to come together, #10,330 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konvergenz {f} [math.] | punktweise Konvergenz {f} [math.]convergence | pointwise convergence [Add to Longdo]
Konvergenzbeschleunigung {f} [math.]convergence acceleration [Add to Longdo]
Konvergenzkriterium {n} [math.] | Konvergenzkriterien {pl}convergence criterion | convergence criteria [Add to Longdo]
Konvergenzphase {f}convergence phase [Add to Longdo]
Konvergenzpolitik {f}convergence policy [Add to Longdo]
Konvergenzprogramm {n}convergence programme; convergence program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバージェンス[, konba-jiensu] (n) {comp} convergence [Add to Longdo]
収束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal [Add to Longdo]
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction [Add to Longdo]
集中[しゅうちゅう, shuuchuu] (n,vs,adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P) [Add to Longdo]
輻輳;輻湊[ふくそう, fukusou] (n,vs,adj-no) (1) congestion (e.g. traffic); overcrowding; (2) convergence (esp. optical) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
収束[しゅうそく, shuusoku] convergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convergence \Con*ver"gence\, Convergency \Con*ver"gen*cy\, n.
   [Cf. F. convergence.]
   1. The condition or quality of converging; tendency to one
    point; the occurrence of two or more things coming
    together.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) the approach of an infinite series to a finite
    limit.
 
   Syn: convergency.
     [WordNet 1.5]
 
   3. a representation of common ground between theories or
    phenomena.
 
   Syn: overlap, intersection.
     [WordNet 1.5]
 
   4. the act of converging (coming closer).
 
   Syn: converging, convergency.
     [WordNet 1.5]
 
   5. (Biol.) a similarity of form or function in two or more
    organisms caused by evolutionary adaptations to a
    similarity in the environment, rather than to a common
    heredity.
    [PJC]
 
       The convergence or divergence of the rays falling on
       the pupil.              --Berkeley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convergence
   n 1: the occurrence of two or more things coming together
   2: the approach of an infinite series to a finite limit [syn:
     {convergence}, {convergency}] [ant: {divergence},
     {divergency}]
   3: a representation of common ground between theories or
     phenomena; "there was no overlap between their proposals"
     [syn: {overlap}, {convergence}, {intersection}]
   4: the act of converging (coming closer) [syn: {convergence},
     {converging}, {convergency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top