ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colonizer

K AA1 L AH0 N AY2 Z ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colonizer-, *colonizer*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colonizerIt seems, from books, that the colonizers and adventurers went sailing off to a new fine life, a new country, opportunities, and so forth.

CMU English Pronouncing Dictionary
COLONIZER    K AA1 L AH0 N AY2 Z ER0
COLONIZERS    K AA1 L AH0 N AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colonizer    (n) kˈɒlənaɪzər (k o1 l @ n ai z @ r)
colonizers    (n) kˈɒlənaɪzəz (k o1 l @ n ai z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
屯田兵[とんでんへい, tondenhei] (n) agricultural soldiers; colonizers; colonisers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colonizer \Col"o*ni`zer\, n.
   One who promotes or establishes a colony; a colonist.
   --Bancroft.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colonizer
   n 1: someone who helps to found a colony [syn: {colonizer},
      {coloniser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top