ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cantor

K AE1 N T ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cantor-, *cantor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cantor[N] ผู้ที่เป็นนักร้องนำในโบสถ์ยิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cantor setเซตคันเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูพงอ้อหัวยาว [n. exp.] (ngū phong-ø hūa yāo) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   
งูพงอ้อเล็ก[n. exp.] (ngū phong-ø lek) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTOR K AE1 N T ER0
CANTORE K AE1 N T AO2 R
CANTORS K AE1 N T ER0 Z
CANTOR'S K AE1 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cantor (n) kˈæntɔːr (k a1 n t oo r)
cantors (n) kˈæntɔːz (k a1 n t oo z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cantor \Can"tor\, n. [L., a singer, fr. caner to sing.]
   A singer; esp. the leader of a church choir; a precentor.
   [1913 Webster]
 
      The cantor of the church intones the Te Deum. --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cantor
   n 1: the musical director of a choir [syn: {choirmaster},
      {precentor}, {cantor}]
   2: the official of a synagogue who conducts the liturgical part
     of the service and sings or chants the prayers intended to be
     performed as solos [syn: {cantor}, {hazan}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 cantor
  singer

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 cantor
  singer(kantisto)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top