ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belgian

B EH1 L JH AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belgian-, *belgian*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belgian(เบล'เจียน) n. ชาวเบลเยี่ยม adj. เกี่ยวกับเบลเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belgian francฟรังก์เบลเยียม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the only Belgian among the English, pressed on them by my superiors... to guide them and watch them.ฉันเพียง แต่ในหมู่ชาวเบลเยียมอังกฤษกดลง บนพวกเขาโดยการบังคับบัญชาของฉัน ... เพื่อให้คำแนะนำพวกเขาและดูพวกเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Belgian.ชาวเบลเยียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
My friend is also Belgian, but he has no English.เพื่อนของฉันยังเป็นเบลเยี่ยม แต่เขามีภาษาอังกฤษไม่มี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I joined the Belgian Army in '16.ผมอยู่กองพันที่ '16 ของเบลเยี่ยม . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
So if I'm in belgium, and I order a belgian waffle, I just say waffle?ถ้าผมอยู่ที่ เบลเยี่ยม และผมต้องการสั่ง เบลลิเกน วอฟเฟิล ให้ผมสั่งแค่ วอฟเฟิลงั้นเหรอ? The Story of Us (1999)
The Tutsi were collaborators for the Belgian colonists.พวก ทุสซิ เคยร่วมมือกับพวกผู้อพยพเบลเยี่ยม Hotel Rwanda (2004)
According to the Belgian colonists, the Tutsis are taller and more elegant.ตามที่พวกเบลเยี่ยมว่าไว้ พวกทุซซี่ จะสูงกว่า ดูดีกว่า Hotel Rwanda (2004)
It was the Belgians that created the division.พวกเบลเยี่ยม ทำให้เกิดการแบ่งแยก Hotel Rwanda (2004)
The Belgians used the Tutsis to run the country.พวกเบลเยี่ยมใช้แรงงาน ชาวทุตซี่ ขับเคลื่อนเมือง Hotel Rwanda (2004)
They murdered my men. I lost ten Belgian U.N. soldiers.ผมมันฆ่าคนของผม เสียทหาร U.N. เบลเยี่ยมไปสิบนาย Hotel Rwanda (2004)
I said all the whites are leaving-- the French, the Italians, even the U.N. Belgian soldiers, all of them!พกวเขาจะไปกันหมด พวกฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน แม้แต่พวกทหาร U.N. พวกเขาทั้งหมด! Hotel Rwanda (2004)
I pleaded with the French and the Belgians to go back and get you all.ผมโทรไปหาฝรั่งเศสกับเบลเยี่ยม ให้กลับไปช่วยเหลือพวกคุณ Hotel Rwanda (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์เบลเยียม[n. exp.] (bīa Belyīem) EN: Belgian beer   FR: bière belge [f]
ชาวเบลเยี่ยม [n. prop.] (Chāo Belyīem) EN: Belgian   FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELGIAN    B EH1 L JH AH0 N
BELGIANS    B EH1 L JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Belgian    (n) bˈɛlʤən (b e1 l jh @ n)
Belgians    (n) bˈɛlʤənz (b e1 l jh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belgian \Bel"gi*an\, a.
   Of or pertaining to Belgium. -- n. A native or inhabitant of
   Belgium.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Belgian
   adj 1: of or relating to or characteristic of Belgium or the
       Belgian people; "the Belgian Queen"
   n 1: a native or inhabitant of Belgium

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top