ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bacillus

B AH0 S IH1 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bacillus-, *bacillus*, bacillu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacillus(n) แบ็กทีเรียบาซิลลัส, Syn. bacteria

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียรูปท่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacillusบาซิลลัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัส;บัคเตรีรูปแท่ง;แบซิลลัส;บักเตรีเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
bacillusบาซิลลัส, แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bacillus Calmette Guerin Vaccineวัคซีนป้องกันวัณโรค,วัคซีนบีซีจี [การแพทย์]
Bacillus Cereusบาซิลลัสเซรีอัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัสซีรีอุส [การแพทย์]
Bacillus sphaericusบาซิลลัส สฟีริคัส [TU Subject Heading]
Bacillus Thuringiensisบาซิลลัสเธอรินจิเอนซิส [การแพทย์]
Bacillus, Acid-Fastแบคทีเรียชนิดย้อมติดสีทนกรด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาซิลลัส(n) bacillus, Thai Definition: แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACILLUS B AH0 S IH1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bacillus (n) bˈəsˈɪləs (b @1 s i1 l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杆菌[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] bacillus (any rod-shaped bacteria), #10,869 [Add to Longdo]
枯草杆菌[kū cǎo gǎn jùn, ㄎㄨ ㄘㄠˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣˋ, / ] Bacillus subtilis, #85,348 [Add to Longdo]
纳豆菌[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, / ] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bacillus {m} [med.]bacillus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
チフス菌[チフスきん, chifusu kin] (n) typhoid bacillus [Add to Longdo]
バクテリア(P);バクテリヤ[bakuteria (P); bakuteriya] (n) (See 細菌) bacteria; bacillus; germ; (P) [Add to Longdo]
バチルス[bachirusu] (n,adj-no) bacillus (ger [Add to Longdo]
パラチフス菌[パラチフスきん, parachifusu kin] (n) paratyphoid bacillus [Add to Longdo]
ビヒズス[bihizusu] (n) (abbr) Lactobacillus bifidus [Add to Longdo]
ビフィズス[bifizusu] (n) (abbr) Lactobacillus bifidus; (P) [Add to Longdo]
ビフィズス菌[ビフィズスきん, bifizusu kin] (n) Lactobacillus bifidus [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
ボツリヌス[botsurinusu] (n) botulinus (bacillus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bacillus \Ba*cil"lus\, n.; pl. {Bacilli}. [NL., for L. bacillum.
   See {Bacillari[ae]}.] (Biol.)
   A variety of bacterium; a microscopic, rod-shaped vegetable
   organism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bacillus
   n 1: aerobic rod-shaped spore-producing bacterium; often
      occurring in chainlike formations; found primarily in soil
      [syn: {bacillus}, {B}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top