ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bratsch

B R AE1 CH   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bratsch-, *bratsch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bratsch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bratsch*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pack your viola and go down to the car.Pack deine Bratsche ein und geh zum Auto. Torn Curtain (1966)
Bratsch. Klugg.BratschThe Ballad of Josie (1967)
There's only two violas.Es gibt nur zwei Bratschen. ABBA: The Movie (1977)
Now we'll try the viola entry.Bitte, die Bratschen steigen ein. The Conductor (1980)
Just the violas.Nur die Bratschen The Conductor (1980)
Then call Bratchenko.Dann rufen Sie Bratschenko an. Red Dawn (1984)
- The altos.- Die Bratschen. Three Colors: Blue (1993)
My soul is like an out-of-tune viola.Meine Seele ist wie eine verstimmte Bratsche. The Fiery Angel (1993)
Look, isn't that the one who put your viola out of tune?Schau! Hat diese da nicht deine Bratsche verstimmt? The Fiery Angel (1993)
Let Leslie practice viola for six hours a day... then it's not so easy.Leslie übt auch nicht täglich sechs Stunden Bratsche. Lass sie in Ruhe. Deconstructing Harry (1997)
- And the viola.- Und Bratsche. Melinda and Melinda (2004)
Remember that alcoholic viola player?Weißt du noch der alkoholische Bratschist neulich? You and Me (2006)
No, I don't want a viola player.Nein, ich brauch keinen Bratschisten. My Husband, the Pig (2007)
I don't even know what a viola is.Ich weiß nicht mal, was eine Bratsche ist. My Husband, the Pig (2007)
Should I call back the violas, too?-Soll ich die Bratschen auch holen? Buddenbrooks (2008)
She played viola and had found a job in the Opera.Sie hat Bratsche gespielt. Und hatte eine Stelle beim ... Beim Hof-Orchester. Cellisten (2009)
I connect the first violin, which tends to be the soloist's part, with the viola and cello, which just flow... right underneath the surface.Ich verbinde die Erste Violine, die meistens die Solostimme hat, mit der Bratsche und dem Cello, die so dahinfließen, dicht unter der Oberfläche. A Late Quartet (2012)
So I said, OK, providing that Jules would join us on viola. That would've been my first choice regardless."Tu es." Also sagte ich zu, aber nur, falls Jules unsere Bratschistin würde. A Late Quartet (2012)
And... and there was this incredibly beautiful woman across from me, playing the viola, like... like her life depended upon it.Und mir gegenüber saß diese unfassbar schöne Frau und spielte Bratsche, als würde ihr Leben davon abhängen. A Late Quartet (2012)
In September, he sudden y fe I in love with a vio a player who'd been in ourensemble foryears.Im Winter hat er plötzlich seine Liebe zu einer Bratschistin entdeckt, die schon seit Jahren in unserem Ensemble war. Amour (2012)
The violins, the violas, the cellos and the double basses. And of course, the harp.Violinen, Bratschen, Celli, Kontrabässe und natürlich die Harfe. Moonrise Kingdom (2012)
Actually, no, I just had a thought of adding violas to my theme.Eigentlich, nein, ich hatte nur ein paar Gedanken daran die Bratsche als Instrument in mein Thema aufzunehmen. Vertigo (2013)
But I am partial to violas.Aber ich bin bei der Bratsche voreingenommen. Vertigo (2013)
And the viola section was too allegro.- Die Bratschen waren zu allegro. Opening Night (2014)
Six violins, two violas, two cellos, one contrabass, one electric bass, two guitars, one drum set, and I'll be singing.Sechs Geigen, zwei Bratschen, zwei Celli, ein Kontrabass, ein E-Bass, zwei Gitarren, ein Schlagzeug und ich singe. The Wedding Ringer (2015)
-Yes, I've studied piano and viola.- Ja. Ich spiele Klavier und Bratsche. Episode #1.1 (2016)
And Shawn, no, the viola player, right?Und Shawn. Der Bratschist? You're the Best or You F'ing Suck (2016)
And I leaned over to the first viola player, beautiful girl that I was running around with at the time, and without missing a down beat, I whispered to her,Ich beugte mich rüber zur ersten Bratsche, ein tolles Mädchen, mit dem ich damals was hatte, und ohne aus dem Takt zu kommen, flüsterte ich ihr zu: Symphony of Red Tape (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRATSCH    B R AE1 CH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratsche {f}; Viola {f} [mus.] | Bratschen {pl}; Violen {pl}viola | violas [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top