ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bomberg

B AA1 M B ER0 G   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bomberg-, *bomberg*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bomberg มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bomberg*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
General Barton, chief of all daylight bombing?Barton, Chef der Bombergeschwader? The General Swap (1967)
Well, there's Colonel Bomberg.Nun, es gibt Oberst BombergWar Takes a Holiday (1968)
I want to speak to Colonel Bomberg.Ich möchte mit Oberst Bomberg sprechen. War Takes a Holiday (1968)
( music playing, girls giggling ) ( with German accent ):Das Büro von Oberst BombergWar Takes a Holiday (1968)
This is Major Hochstetter. Is Colonel Bomberg in?Ist Oberst Bomberg da? War Takes a Holiday (1968)
Bomberg is swinging from a chandelier.Bomberg schaukelt in einem Kronleuchter. War Takes a Holiday (1968)
Hello.Hallo? Hallo, BombergWar Takes a Holiday (1968)
Bomberg, I wonder if you could verify a rumor that... ( as Bomberg ):Bomberg, ich frage mich, ob Sie ein Gerücht bestätigen könnten... Es ist alles vorbei, Hochstetter. War Takes a Holiday (1968)
I heard it from Bomberg himself.Ich habe es von Bomberg persönlich erfahren. War Takes a Holiday (1968)
Der... der Krieg ist zu Ende! Believe me, Hogan, if Bomberg says the war is over, the war is over.Colonel Hogan, wenn Bomberg sagt, der Krieg ist vorbei, dann ist er vorbei. War Takes a Holiday (1968)
504th Bomb Group.Bombergeschwader. - Leitender Offizier? The Meister Spy (1971)
I'm sure they'd like to give a shout-out to the Tamerlane - Furg-Bomber... Wing for, for those humane position strikes... that created this wonderful opportunity for everyone.Ich bin mir sicher, dass Sie dem Tamerlane-Bombergeschwader kräftig applaudieren möchten, für diese humanen Präzisionsschläge, die diese wunderbare Gelegenheit für alle geschaffen haben. War, Inc. (2008)
Chester Barnes, 98th Bomb Group.Chester Barns, 89. Bombergeschwader. Red Tails (2012)
Me and the boys over here are with the 463rd Bomb Group.Diese Jungs und ich gehören zum 463. Bombergeschwader. Red Tails (2012)
I'm like a commander, who attacked a German city with his bomber squadron.Ich bin wie ein Kommandeur, der mit einem Bombergeschwader eine deutsche Stadt angreift. The People vs. Fritz Bauer (2015)
A bomber squadron, even with our protection, wouldn't stand a chance.Ein Bombergeschwader, sogar mit unserem Schutz, hätte keine Chance. Flying Tigers (1942)
92nd Bomber group.92. Bombergruppe. Stalag 17 (1953)
- You were with the 36th Bomb Group?- Du warst bei der 36. Bombergruppe? Stalag 17 (1953)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBERG    B AA1 M B ER0 G
BOMBERGER    B AA1 M B ER0 G ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top