ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedrock

B EH1 D R AA2 K   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedrock-, *bedrock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedrock[N] หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย
bedrock[SL] ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation

English-Thai: Nontri Dictionary
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We carved the bedrock upon which it stands, yet there is not a bridge, an alley, a ditch that carries our name.เราสร้างมันตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ยังไม่มีสะพาน ตรอกซอกซอย คูน้ำ ที่เป็นชื่อของเรา Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Profits are strong and the mortgage continues to be the bedrock on which this economy is built.ผลกำไรที่มีความแข็งแรง และสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงเป็น ความจริง ที่เศรษฐกิจนี้ถูกสร้างขึ้น The Big Short (2015)
It can all be the bedrock of the new Panem, but, in wartime I think even the noblest of causes can be bent a little bit.มันสามารถเป็นรากฐานของพาเนมใหม่ แต่ ในสงครามแม้แต่คนตรง ก็ยังบิดได้นิดหน่อย จริงไหม The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
There's bedrock around Chicago, so we were spared the worst of the waves and the quakes.ชั้นหินรอบๆชิคาโก้, มันทำให้เรารอดตาย จากคลื่นยักษ์... Oblivion (2013)
Freeman: YOU'D THINK HALF A MILE OF BEDROCK WOULD BE ENOUGH OF A SHIELD FROM BACKGROUND NOISEขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าลงใต้ดิน Beyond the Darkness (2010)
Well, anthropologically speaking, males "doing their duty" formed the bedrock of civilization.เอ่อ พูดตามหลักมานุษวิทยา ทำหน้าที่ตามแบบผู้ชาย รากฐานอารยธรรม The Death of the Queen Bee (2010)
For embracing the bedrock of family values.เพื่อการอยุ่ร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างแท้จริง Hello, Dexter Morgan (2009)
This is a massive rushing torrent of fresh melt water tunneling straight down through the greenland ice to the bedrock below.นี่คือกระแสน้ำหลากขนาดมหึมา ของน้ำใหม่ที่ละลาย เจาะเป็นอุโมงค์ทะลุผืนน้ำแข็งของกรีนแลนด์ลงไป An Inconvenient Truth (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDROCK    B EH1 D R AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedrock    (n) bˈɛdrɒk (b e1 d r o k)
bedrocks    (n) bˈɛdrɒks (b e1 d r o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] bedrock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩床[がんしょう, ganshou] (n) bedrock [Add to Longdo]
岩盤[がんばん, ganban] (n) bedrock; (P) [Add to Longdo]
基盤岩[きばんがん, kibangan] (n) bedrock [Add to Longdo]
金輪奈落[こんりんならく, konrinnaraku] (n,n-adv) utmost limits; to the finish; to the (bitter) end; to the hilt; down to the bedrock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedrock
   n 1: solid unweathered rock lying beneath surface deposits of
      soil
   2: principles from which other truths can be derived; "first you
     must learn the fundamentals"; "let's get down to basics"
     [syn: {fundamentals}, {basics}, {fundamental principle},
     {basic principle}, {bedrock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top