ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allium fistulosum

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allium fistulosum-, *allium fistulosum*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allium Fistulosumหัวหอมจีน [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) (1) (arch) (fem) one (written) character; (2) (See 葱) Welsh onion (Allium fistulosum) [Add to Longdo]
根深[ねぶか, nebuka] (n) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum) [Add to Longdo]
冬葱[ふゆき, fuyuki] (n) (obsc) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum) [Add to Longdo]
[ねぎ(P);き(ok);ネギ, negi (P); ki (ok); negi] (n) (uk) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum); green onion; spring onion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welsh \Welsh\, a. [AS. w[ae]lisc, welisc, from wealh a stranger,
   foreigner, not of Saxon origin, a Welshman, a Celt, Gael;
   akin to OHG. walh, whence G. w[aum]lsch or welsch, Celtic,
   Welsh, Italian, French, Foreign, strange, OHG. walhisc; from
   the name of a Celtic tribe. See {Walnut}.]
   Of or pertaining to Wales, or its inhabitants. [Sometimes
   written also {Welch}.]
   [1913 Webster]
 
   {Welsh flannel}, a fine kind of flannel made from the fleece
    of the flocks of the Welsh mountains, and largely
    manufactured by hand.
 
   {Welsh glaive}, or {Welsh hook}, a weapon of war used in
    former times by the Welsh, commonly regarded as a kind of
    poleax. --Fairholt. --Craig.
 
   {Welsh mortgage} (O. Eng. Law), a species of mortgage, being
    a conveyance of an estate, redeemable at any time on
    payment of the principal, with an understanding that the
    profits in the mean time shall be received by the
    mortgagee without account, in satisfaction of interest.
    --Burrill.
 
   {Welsh mutton}, a choice and delicate kind of mutton obtained
    from a breed of small sheep in Wales.
 
   {Welsh onion} (Bot.), a kind of onion ({Allium fistulosum})
    having hollow inflated stalks and leaves, but scarcely any
    bulb, a native of Siberia. It is said to have been
    introduced from Germany, and is supposed to have derived
    its name from the German term w[aum]lsch foreign.
 
   {Welsh parsley}, hemp, or halters made from hemp. [Obs. &
    Jocular] --J. Fletcher.
 
   {Welsh rabbit}. See under {Rabbit}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cibol \Cib"ol\, n. [F. ciboule, LL. cepula, cepola, dim. of L.
   cepa, caepa, caepe, an onion. Cf. {Chibbal}, {Cives}.]
   A perennial alliaceous plant ({Allium fistulosum}), sometimes
   called Welsh onion. Its fistular leaves areused in cookery.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Allium fistulosum
   n 1: Asiatic onion with slender bulbs; used as early green
      onions [syn: {Welsh onion}, {Japanese leek}, {Allium
      fistulosum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top