ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abschied nehmen

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abschied nehmen-, *abschied nehmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abschied nehmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abschied nehmen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suppose the same thing might apply again?Stell dir vor, du müsstest wieder Abschied nehmenThe Law and Jake Wade (1958)
Time to part again?Wir müssen bereits wieder Abschied nehmen... The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
You'd better go now.Wir müssen Abschied nehmenJack the Giant Killer (1962)
Man Keu Liu Since I ever promise himAls er, als er am Tag unser Hochzeit Abschied nehmen musste, da habe ich gelobt, ihm in den Tod zu folgen. Shin no shikôtei (1962)
Well, Old Shatterhand, tomorrow we've got to separate. But there's still plenty of work out here for men like us.Morgen heißt es Abschied nehmen, aber hervorragende Westmänner wie ich... werden beim Bahnbau immer gebraucht. Winnetou (1963)
Song: "this was the hour of our farewell, my luck did come to an end..."Die Stunde kam, wir mussten Abschied nehmenOld Shatterhand (1964)
You must be aware that, by doing this, you'll be through in the army.Leutnant, seid Ihr Euch im Klaren darüber, dass Ihr dann Euren Abschied nehmen müsst? Winnetou: The Red Gentleman (1964)
The time has come for me to say goodbye to all you wonderful women...Ich muss von Ihnen Abschied nehmen... The Hallelujah Trail (1965)
We've got to get out of Austria... ... andthishouse...Wir müssen Abschied nehmen von Österreich... und diesem Haus. The Sound of Music (1965)
This is goodbye, isn't it?Dann heißt es, Abschied nehmen, ja? My Hero? (1965)
It ain't nice to leave town without saying good-bye to a fellow.Man muss doch Abschied nehmen, wenn man sich trennt. Texas, Adios (1966)
well, Iet's say goodbye.Lass uns Abschied nehmenThe Commissar (1967)
I wanted to be alone with my thoughts and to say goodbye.Ich wollte allein sein mit meinen Gedanken und Abschied nehmenTime Bomb (1969)
And now, I must make my goodbyes.Nun heißt es Abschied nehmen, Therese. The Choice (1970)
- So humbly take my leave.- So lasst mich Abschied nehmenMacbeth (1971)
And let us not be dainty of leave-taking.Und lass uns nicht von jenem dort umständlich Abschied nehmenMacbeth (1971)
Four years ago, Internal Affairs got wind of something, and he resigned under pressure.Sie merkten, dass er das ausnutzte. Er musste Abschied nehmen. Sieh dir das an, Junior. The Bullet (1972)
Now we must make our farewells.Nun müssen wir Abschied nehmenZardoz (1974)
And now it's my turn to say goodbye.Jetzt bin ich an der Reihe und muss von euch Abschied nehmenThe Blue Bird (1976)
"to friends and subscribers to The Jefferson County Times.""der Jefferson County Times Abschied nehmen." The Fledgling (1976)
To join the funeral ceremonies of Chief Abbot Yuan Chi.Ich wollte vom Abt Yuan Chi Abschied nehmenShaolin Traitor (1977)
Well, and if you're right, I'll collect my pension earlier and go fishing.Und sollte ich scheitern, das heißt, wenn Sie Recht haben, werde ich vorzeitig meinen Abschied nehmenDeath of a Corrupt Man (1977)
Yes, I'd like to say good-bye.Ja, ich möchte Abschied nehmenThe Maids of Wilko (1979)
There is no one to bless you.Lass uns von dir Abschied nehmen, wie es sich gehört! Oblomov (1980)
I had to say goodbye to my father.Ich musste von meinem Vater Abschied nehmenEndless Love (1981)
AII right, prisoner, you'd better know that tomorrow I'II come not to say hello, but to say goodbye.Aber merk's dir, dass ich dann morgen von dir Abschied nehmen werde. Oslinaya shkura (1982)
We must bid you farewell.Wir müssen Abschied nehmenIvanhoe (1982)
But if he falls behind the power curve and something happens, then it's adios.Aber wenn er hinter der Schubkurve ist und es passiert was, dann heißt's Abschied nehmenMissing (1982)
- Let's say farewell.Lass uns Abschied nehmen. Ja. Yol (1982)
Our farewell will be hard.Wir werden Abschied nehmen müssen, ich bitte Sie, alles zu vergessen. Prozrazení (1983)
Next year we'll be waving goodbye to the good old British sausage, forced to accept some foreign muck like salami or bratwurst or something.- Am Jahresende müssen wir Abschied nehmen von der guten, alten britischen Wurst und werden uns mit irgendwelchem Auslandsmist wie Salami und Bratwurst abfinden müssen. Party Games (1984)
Nothing like a trip to hell to show you what it's really like.Ich werde Abschied nehmen. Du willst die Armee verlassen? Episode #1.2 (1985)
Now, we're going to say good-bye, we're going to take off... and that's all she wrote.Wir müssen Abschied nehmen. Wir starten gleich. Es war nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Last Stand (1985)
- We're gonna have to say goodbye.- Wir müssen Abschied nehmenEwoks: The Battle for Endor (1985)
- Weren't you going to say goodbye?- Willst du keinen Abschied nehmenSilverado (1985)
Come, say goodbye to your brother.Wir müssen Abschied nehmenCome and See (1985)
There's still two kilometers left. Plenty of time for two men to say good-bye.Noch haben wir zwei Kilometer vor uns, aber es wird reichen, um zwei Männer Abschied nehmen zu lassen. To Be a Man (1986)
Goodbye so soonSchon heißt es Abschied nehmen The Great Mouse Detective (1986)
Let's say goodbyes.Lasst uns Abschied nehmenKin-dza-dza! (1986)
it's really goodbye.Abschied nehmenSukeban deka (1987)
Well, then I guess it's a farewell to arms.Nun, dann heißt es... Abschied nehmen von den Waffen. Licence to Kill (1989)
Let us this time go this time without an argumentative goodbye.Laß uns diesmal ohne Streit Abschied nehmenPaganini (1989)
Old pal, let's play our tune.Wir beide werden Abschied nehmenThe Swordsman (1990)
Move your ass an inch and you can kiss it goodbye.Beweg deinen Arsch weiter... und du kannst von ihm Abschied nehmenThe Prince of Tides (1991)
Parting is such sweet sorrow. Hmm, Captain?Abschied nehmen ist ein süßer Schmerz, nicht wahr, Captain? Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
So... This is goodbye?Jetzt heißt es Abschied nehmenStar Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
Where are you?Wollen wir nicht richtig Abschied nehmenSwordsman II (1992)
You know that scene when Lara and Dr Zhivago say goodbye at the train station? I looked over at you and you had a single tear roll down your cheek.Und bei der Szene, in der Lara und er am Bahnhof Abschied nehmen, habe ich dich angesehen - und dir lief eine Träne über das Gesicht. Al's Fair in Love and War (1992)
Let's write her another letter that says good-bye, but let's her feel loved.Wir sollten ihr noch mal schreiben. Abschied nehmen, aber so, dass sie sich geliebt fühlt. Bart the Lover (1992)
[AS JOHN WAYNE] Well, I guess this is goodbye, pilgrims.(IMITIERT JOHN WAYNE) Jetzt heißt es wohl, Abschied nehmen, Pilger. Secret Place (1993)

German-Thai: Longdo Dictionary
Abschied nehmen(phrase) ร่ำลา ลา, See also: sich verabschieden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschied nehmento take leave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Abschied nehmen /apʃiːtneːmən/
   to take leave

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top