ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aura

AO1 R AH0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aura-, *aura*
Possible hiragana form: あうら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aura[N] บรรยากาศ, See also: สภาพอากาศโดยรอบ, Syn. environment, atmosphere
aura[N] พลังหรือรัศมีที่ออกมาจากคนหรือสิ่งของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aura(ออ'ระ) n., (pl. auras,aurae) กลิ่นไอ,รัศมี,กลด,กระแสลม,ไฟฟ้า,แสงสว่าง,ความรู้สึกสังหรณ์-aural adj., Syn. air ,atmosphere
aural 1(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับ aura
aural 2(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท (of the ear or hearing)
auramine(ออรามีน') n. สีย้อมชนิดหนึ่ง
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร
restaurateur(เรสเทอระเทอ') n. เจ้าของภัตตาคาร,ผู้จัดการภัตตาคาร pl. restaurateurs

English-Thai: Nontri Dictionary
aura(n) กลิ่นอาย,รัศมี,กระแสลม
aural(adj) เกี่ยวกับหู
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auraสัญญาณบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aural transmitterเครื่องส่งสัญญาณเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aural; otic; otor-หู [มีความหมายเหมือนกับ auditory ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auraออร่า [TU Subject Heading]
Auraอาการนำ, สัญญาณเตือน [การแพทย์]
Auramineเอารามีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-There's an aura of goodness around you.คุณมีความดีอยู่รอบ ๆ ตัว Oh, God! (1977)
No. No, don't! Stop cleansing my aura.ไม่นะ อย่า หยุดนวดฉันเดี๋ยวนี้ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Just leave my aura alone, okay?อย่างมายุ่งกับฉัน ได้มั้ย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Your aura is weakening.อยู่สิ ผมทิ้งไว้... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Subtitles by Auraคำบรรยายโดย Aura Princess Mononoke (1997)
Your aura is pulsing, dear.เธอพร้อมหรือยังจ๊ะ ที่รัก.. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Do you know you have a special aura?แกรู้หรือป่าว ว่าแกมีรัศมีแรงกล้า Kung Fu Hustle (2004)
Only the world's top killer has such an aura.คงมีแต่สุดยอดนักฆ่าในอดีต ถึงจะมีอานุภาพขนาดนี้ Kung Fu Hustle (2004)
You always had a part of you that was distant and hard to approach and a defensive auraตลอดเวลา คุณเหมือนอยู่ห่างไกล ยากที่จะเข้าไปไกล้ชิด ...เหมือนมีม่านแสงกั้นอยู่ Be with You (2004)
It seems like you've changed. Aura maybe?ฮานาซาวะ รูอิ ไม่เคยทำเรื่องแบบนั้น A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
'Cause seriously, that's like the darkest aura I've ever seen.เพราะว่า จริงๆ นะ นี่เป็น พลังมืดขั้นสูงสุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา Just Like Heaven (2005)
Major red aura.วู้ ... Just Like Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auraI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.
auraE-eh? I somehow seem to feel a very threatening aura...
aura"Did I really sigh?" "While giving out an aura of unhappiness."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำหนวก[N] otorrhea, See also: aural pus, Example: หูของผู้ป่วยมีน้ำหนวกไหลไม่หยุด, Thai definition: น้ำที่อยู่ในช่องหูซึ่งมีอาการอักเสบ มีกลิ่นเหม็น อาจมีลักษณะใส เป็นมูกข้น หรือเป็นหนอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบูรณะ[n.] (kān būrana) EN: restoration ; repair   FR: restauration [f]
การปฏิสังขรณ์[n.] (kān patisangkhøn) EN: renovation ; restoration   FR: rénovation [f] ; restauration [f]
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kinkhāo nøk bān) EN: eat out   FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner   FR: restaurant [m]
ไม่น่า[v. exp.] (mai nā) FR: n'aurait pas dû
ออรังกาบัด[n. prop.] (Ørangkābat) EN: Aurangabad   
ภัตตาคาร[n.] (phattākhān) EN: restaurant   FR: restaurant
ภัตตาคารอาหารจีน[n. exp.] (phattākhān āhān jīn) EN: Chinese-food restaurant   FR: restaurant chinois [m]
ภัตตาคารอาหารไทย[n. exp.] (phattākhān āhān thai) EN: Thai-food restaurant   FR: restaurant thaï [m] ; restaurant thaïlandais [m]
ภัตตาคารอาหารทะเล[n. exp.] (phattākhān āhān thalē) EN: seafood restaurant   FR: restaurant spécialisé en fruits de mer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AURA    AO1 R AH0
AURAL    AO1 R AH0 L
AURAND    AO1 R AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aura    (n) ˈɔːrə (oo1 r @)
aural    (j) ˈɔːrəl (oo1 r @ l)
auras    (n) ˈɔːrəz (oo1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳源性[ěr yuán xìng, ㄦˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] aural vertigo [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aura {f}; Ausstrahlung {f}aura [Add to Longdo]
Duft {m} | Düfte {pl}aura | aurae; auras [Add to Longdo]
aural {adj}; das Ohr betreffend [med.]aural [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
アウラ[, aura] (n) aura [Add to Longdo]
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant [Add to Longdo]
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aura \Au"ra\, n.; pl. {Aur[ae]}. [L. aura air, akin to Gr. ?.]
   1. Any subtile, invisible emanation, effluvium, or exhalation
    from a substance, as the aroma of flowers, the odor of the
    blood, a supposed fertilizing emanation from the pollen of
    flowers, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The peculiar sensation, as of a light vapor, or
    cold air, rising from the trunk or limbs towards the head,
    a premonitory symptom of epilepsy or hysterics.
    [1913 Webster]
 
   {Electric aura}, a supposed electric fluid, emanating from an
    electrified body, and forming a mass surrounding it,
    called the electric atmosphere. See {Atmosphere}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aura
   n 1: a sensation (as of a cold breeze or bright light) that
      precedes the onset of certain disorders such as a migraine
      attack or epileptic seizure
   2: an indication of radiant light drawn around the head of a
     saint [syn: {aura}, {aureole}, {halo}, {nimbus}, {glory},
     {gloriole}]
   3: a distinctive but intangible quality surrounding a person or
     thing; "an air of mystery"; "the house had a neglected air";
     "an atmosphere of defeat pervaded the candidate's
     headquarters"; "the place had an aura of romance" [syn:
     {air}, {aura}, {atmosphere}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aura /oʀa/ 
  aura

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 aura
  breeze

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 aura
  aura

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 aura /ɑura/
  aura

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top