ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ashore

AH0 SH AO1 R   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ashore-, *ashore*
Possible hiragana form: あしょれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashore[ADV] เทียบฝั่ง, See also: เกยฝั่ง, Syn. on shore, on land, Ant. afloat, at sea

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seashore(ซี'ชอร์) n. ฝั่งทะเล,ชายทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ship ashore. Come on! Come on, everybody.เร็วเข้าทุกคน! Rebecca (1940)
So, we sailed ashore, took on an entirely new crew, and he stayed aboard for a while, as first mate, all the time calling me Roberts.ดังนั้น เราจึงเข้าฝั่ง เปลี่ยนลูกเรือใหม่ทั้งหมด และเขาก็อยู่ต่ออีกนิดในฐานะต้นห้อง เรียกข้าว่าโรเบิร์ตตลอดเวลา The Princess Bride (1987)
Over a quarter million troops came ashore.ทหารกว่า 2 แสนนายได้ขึ้นฝั่ง.. The Great Raid (2005)
If you find this place... if you go ashore with your friends and your cameras... you won't come back.ดูไม่รู้เหรอ ก็ไม่รู้นี่คะ คือ King Kong (2005)
All hands going ashore!- เชื่อเลยจิมมี่ King Kong (2005)
My brother will take you ashore.น้องฉันจะพานายเข้าฝั่ง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Master Turner, feel free to go ashore the very next time we make port!เจ้านาย เทอร์เนอร์ ขึ้นฝั่งได้ไม่ต้องเกรงใจ ทุกๆ ครั้งต่อไปที่เราเทียบท่า Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
A man, a paleontology professor, washes ashore with wounds specific to a dinosaur.ผู้ชาย ศาสตราจารย์บรรพชีวินวิทยา \ ถูกพบชายฝังกับบาดแผล เฉพาะเจาะจงกับไดโนเสาร์ 65 Million Years Off (2007)
Just let the salt water clean the corpse and wash it ashore.แค่ปล่อยให้น้ำทะเลทำความสะอาด ศพและล้างมันขึ้นฝั่ง 65 Million Years Off (2007)
And every 10 years him could come ashore to be with she who love him... truly.แต่เค้ากลับกลายเป็นอสูรกาย แปลว่าเค้าไม่ได้เป็น เอ่อ.. มาแต่เกิดเหรอ? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
One day ashore.หนึ่งวันขึ้นฝั่ง สิบปีอยู่ทะเล Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
With his bare hand and he drags it ashore,ด้วยมือเปล่าแล้วลากมันออกมา The Legend (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ashoreThe boat was cast ashore.
ashoreTheir boat washed ashore a desert island.
ashoreThe swimmer, Cindy Nicholas, barely made it ashore at Dover at the end of the exhausting swim, but a spokesman from the Channel Swimming Association announced that she was in very good shape.
ashoreWhen he left the navy, he found it hard to adjust to life ashore.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บก[adv.] (bok) EN: on land ; by land ; ashore   FR: à terre
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASHORE    AH0 SH AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ashore    (a) ˈəʃˈɔːr (@1 sh oo1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岸上[àn shàng, ㄢˋ ㄕㄤˋ, ] ashore, #21,365 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
磯(P);礒[いそ, iso] (n,adj-na) (rocky) beach; seashore; (P) [Add to Longdo]
磯辺[いそべ, isobe] (n) (1) seashore; beach; (2) (See 磯辺揚げ) food wrapped in nori [Add to Longdo]
下船[げせん, gesen] (n,vs) going ashore [Add to Longdo]
海辺(P);海邊(oK)[うみべ(P);かいへん, umibe (P); kaihen] (n,adj-no) beach; seashore; (P) [Add to Longdo]
貝寄せ;貝寄;貝寄風[かいよせ, kaiyose] (n) west wind in the early spring (traditionally on the night of the 20th day of the second month of the lunar calendar); wind that blows seashells ashore [Add to Longdo]
虚舟[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO) [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
打ち寄せる[うちよせる, uchiyoseru] (v1) to break onto (shore); to wash ashore; to attack [Add to Longdo]
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P) [Add to Longdo]
東岸沿いに[とうがんぞいに, touganzoini] (adv) along the east coast; along the eastern seashore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ashore \A*shore"\, adv. [Pref. a- + shore.]
   On shore or on land; on the land adjacent to water; to the
   shore; to the land; aground (when applied to a ship); --
   sometimes opposed to {aboard} or {afloat}.
   [1913 Webster]
 
      Here shall I die ashore.         --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I must fetch his necessaries ashore.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ashore
   adv 1: towards the shore from the water; "we invited them
       ashore"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top