ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arty

AA1 R T IY0   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arty-, *arty*
English-Thai: Longdo Dictionary
third party(n) บุคคลที่สาม, S. third person,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arty[ADJ] ที่มีความเป็นศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ
arty.abbr. Artillery
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
party(พาร์ท'ที) n. พรรค,พวก,หมู่คณะ,ฝาย
party linen. สายโทรศัพท์เชื่อม,เส้นแบ่งเขต,แนวนโยบาย
party mann. สมาชิกพรรค
party poopern. ผู้สร้างความรำคาญในงานเลี้ยง
party walln. ผนังร่วม,กำแพงร่วม (แบ่งที่ดินหรือห้อง)

English-Thai: Nontri Dictionary
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyr(vt) ฆ่าด้วยเรื่องศาสนา
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
party(n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I go for the kind of arty books that move readers.ผมเน้นที่ประเภท หนังสือที่มีศิลป์ในตัว สำหรับกระตุ้นผู้อ่าน Do It, Monkey (2009)
Arty Brand, ex-military.คนที่ชื่ออาร์ตี้ อดีตทหาร Oiled (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhon phāinøk) EN: outsider ; third party ; unauthorized person   
บุคคลที่สาม[n. exp.] (bukkhon thī sām) EN: third party   FR: tiers [m]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club   FR: assemblée [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[xp] (fai dai fai neung) EN: any side ; any party   FR: ni pour l'un ni pour l'autre
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader   FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTY AA1 R T IY0
ARTY'S AA1 R T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arty (j) ˈaːtiː (aa1 t ii)
arty-crafty (j) ˌaːtɪ-krˈæftiː (aa2 t i - k r a1 f t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
みんなの党[みんなのとう, minnanotou] (n) Your Party (a Japanese political party) [Add to Longdo]
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang) [Add to Longdo]
オージーパーティー[, o-ji-pa-tei-] (n) (1) orgy party; (2) Australian (Aussie) party [Add to Longdo]
オポジションパーティー[, opojishonpa-tei-] (n) opposition party [Add to Longdo]
カクテルパーティー[, kakuterupa-tei-] (n) cocktail party [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
着加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] responsible party, responsible person [Add to Longdo]
発加入者[はっかにゅうしゃ, hakkanyuusha] calling subscriber, calling party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 arty \arty\ adj.
   1. showily imitative of art or artists.
 
   Syn: artsy
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arty
   adj 1: showily imitative of art or artists

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top