ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archeology

AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archeology-, *archeology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archaeology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How does an archeology professor get that good with a whip?ทำไมโปรเฟสเซอร์ด้านวัตถุโบราณ ถึงใช้แส้เก่งล่ะ? The 21-Second Excitation (2010)
They've got it on display at the National Archeology Museum in Athens.ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ ในกรุงเอเธนส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHEOLOGY    AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archeology    (n) ˌaːkɪˈɒləʤiː (aa2 k i o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
考古学[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古学[こうこがく, koukogaku] (n,adj-no) archaeology; archeology; (P) [Add to Longdo]
考古学界[こうこがくかい, koukogakukai] (n) archeological world (archaeological); world of archeology; archeological circles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archeology \Ar`che*ol"o*gy\, n., Archeological
 \Ar`che*o*log`ic*al\, a.
   the branch of anthropology that studies prehistoric people
   and their cultures. Same as {Arch[ae]ology}, etc.
 
   Syn: archaeology, Arch[ae]ology
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archeology
   n 1: the branch of anthropology that studies prehistoric people
      and their cultures [syn: {archeology}, {archaeology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top