ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appall

AH0 P AO1 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appall-, *appall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appall[VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. dismay, shock, appall
appalling[ADJ] ซึ่งทำให้ตกใจ, Syn. shocking, horrifying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That sort of politics appalls me.เรื่องการเมืองพวกนั้นทำให้ฉันกลัว The Corpse on the Canopy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appallI'm appalled. You leave me speechless.
appallIt constantly appalls me how stupid he can be.
appallI was appalled at the sight.
appallShe is an appalling cook.
appallThe destruction of the environment is appalling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลัวหัวหด[V] horrify, See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear, Ant. กล้า, บ้าบิ่น, Example: ลูกชายสุดรักสุดหวงเป็นเจ้านายน้อยที่บ่าวไพร่ต่างกลัวหัวหดกันทีเดียว, Thai definition: กลัวจนตั้งสติไม่อยู่
กลัวลาน[V] horrify, See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear, Syn. กลัวหัวหด, ขวัญหนีดีฝ่อ, Ant. กล้า, บ้าบิ่น, Example: พี่เลี้ยงเล่าเรื่องผีให้เด็กๆ ฟังจนกลัวลานกันไปหมด, Thai definition: กลัวจนตั้งสติไม่อยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
APPALL AH0 P AO1 L
APPALLS AH0 P AO1 L Z
APPALLED AH0 P AO1 L D
APPALLING AH0 P AO1 L IH0 NG
APPALLINGLY AH0 P AO1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appalled (v) ˈəpˈɔːld (@1 p oo1 l d)
appalling (v) ˈəpˈɔːlɪŋ (@1 p oo1 l i ng)
appallingly (a) ˈəpˈɔːlɪŋliː (@1 p oo1 l i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appall \Ap*pall"\, n.
   Terror; dismay. [Poet.] --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appall \Ap*pall"\, v. t. [imp. & p. p. {Appalled}; p. pr. & vb.
   n. {Appalling}.] [OF. appalir to grow pale, make pale; a (L.
   ad) + p[^a]lir to grow pale, to make pale, p[^a]le pale. See
   Pale, a., and cf. {Pall}.]
   1. To make pale; to blanch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The answer that ye made to me, my dear, . . .
       Hath so appalled my countenance.   --Wyatt.
    [1913 Webster]
 
   2. To weaken; to enfeeble; to reduce; as, an old appalled
    wight. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Wine, of its own nature, will not congeal and
       freeze, only it will lose the strength, and become
       appalled in extremity of cold.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. To depress or discourage with fear; to impress with fear
    in such a manner that the mind shrinks, or loses its
    firmness; to overcome with sudden terror or horror; to
    dismay; as, the sight appalled the stoutest heart.
    [1913 Webster]
 
       The house of peers was somewhat appalled at this
       alarum.                --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dismay; terrify; daunt; frighten; affright; scare;
     depress. See {Dismay}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appall \Ap*pall"\, v. i.
   1. To grow faint; to become weak; to become dismayed or
    discouraged. [Obs.] --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. To lose flavor or become stale. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appall
   v 1: strike with disgust or revulsion; "The scandalous behavior
      of this married woman shocked her friends" [syn: {shock},
      {offend}, {scandalize}, {scandalise}, {appal}, {appall},
      {outrage}]
   2: fill with apprehension or alarm; cause to be unpleasantly
     surprised; "I was horrified at the thought of being late for
     my interview"; "The news of the executions horrified us"
     [syn: {dismay}, {alarm}, {appal}, {appall}, {horrify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top