ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abrogate

AE1 B R AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abrogate-, *abrogate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrogate(vt) ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. abolish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.

English-Thai: Nontri Dictionary
abrogate(vt) เพิกถอน, ยกเลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
ล้มเลิก[lomloēk] (v) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul  FR: renoncer à ; abandonner
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner
ยุบ[yup] (v) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind  FR: abolir ; dissoudre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABROGATE AE1 B R AH0 G EY2 T
ABROGATED AE1 B R AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abrogate (v) ˈæbrəgɛɪt (a1 b r @ g ei t)
abrogated (v) ˈæbrəgɛɪtɪd (a1 b r @ g ei t i d)
abrogates (v) ˈæbrəgɛɪts (a1 b r @ g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, ] abrogate, terminate, discard, #138,957 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abrogate \Ab"ro*gate\, a. [L. abrogatus, p. p.]
   Abrogated; abolished. [Obs.] --Latimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abrogate \Ab"ro*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Abrogated}; p. pr. &
   vb. n. {Abrogating}.] [L. abrogatus, p. p. of abrogare; ab +
   rogare to ask, require, propose. See {Rogation}.]
   1. To annul by an authoritative act; to abolish by the
    authority of the maker or his successor; to repeal; --
    applied to the repeal of laws, decrees, ordinances, the
    abolition of customs, etc.
    [1913 Webster]
 
       Let us see whether the New Testament abrogates what
       we so frequently see in the Old.   --South.
    [1913 Webster]
 
       Whose laws, like those of the Medes and Persian,
       they can not alter or abrogate.    --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To put an end to; to do away with. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To abolish; annul; do away; set aside; revoke; repeal;
     cancel; annihilate. See {Abolish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abrogate
   v 1: revoke formally

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top