Search result for

-vocabulary-

(42 entries)
(0.0814 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vocabulary, *vocabulary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vocabulary[N] รายการคำศัพท์, See also: คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์, Syn. glossary, lexicon
vocabulary[N] ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vocabulary(โวแคบ'บิวเลอรี) n. กลุ่มคำ,กลุ่มคำศัพท์,รายการคำศัพท์,ประมวลคำศัพท์,คำศัพท์,กลุ่มรูปแบบผลงานที่เป็นลักษณะของศิลปินหรือศิลปะหรือสถาปัตยกรรม., Syn. glossary,lexicon,wordbook,verbiage,tongue

English-Thai: Nontri Dictionary
vocabulary(n) ประมวลคำศัพท์,กลุ่มคำศัพท์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vocabularyคำศัพท์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you pull this off, you can come up to my room later and the word "no" won't be in my vocabulary.ถ้าคุณทำสำเร็จ คุณก็มาหาฉันที่ห้องได้ คำว่า"ไม่"ไม่เคยอยู่ในศัพท์ของฉัน Scylla (2008)
Yet again, I just told you I'm in love with you and you're standing here giving me a vocabulary lesson.อีกรอบน่ะ ผมเพิ่งบอกไปว่าตกหลุมรักคุณ และคุณดันมายืนเถียง สอนคำศัพท์แก่ผม The Ugly Truth (2009)
That word has no place in our vocabulary.คำนั้นไม่จำเป็นสำหรับพจนานุกรมของเรา Up in the Air (2009)
Your vocabulary is amazing.คุณรู้วิธีการออกเสียงแบบนั้นได้ยังไงคะ? Episode #1.14 (2009)
Harry always said, the only word that wasn't in his vocabulary was "No".ทุกคน แฮร์รี่พูดเสมอว่า คำเดียวที่ ไม่อยู่ในคำศัพท์ของเขา คือคำว่า "ไม่" Living the Dream (2009)
You know, I learned the importance of vocabulary choices from you, and I got to go catch a murderer.ผมรับรู้ได้จาก คำศัพท์ที่คุณเลือกใช้ และผมต้องไปจับฆาตกรแล้ว The Dwarf in the Dirt (2009)
Well, vocabulary? That is your evidence?คำพูดนั้นน่ะเหรอ มันเป็นหลักฐานของพวกคุณ The Dwarf in the Dirt (2009)
That-- do you have any other words in your vocabulary?นายมีคำอื่นใน พจนานุกรมของนายมั้ย? History Repeating (2009)
I love it, because I never detected so much time and efforts to something like that it's not like just jumping around dance has vocabularyฉันรู้ว่าฉันรักมันเพราะ ฉันไม่เคยทุ่มกับอะไรมากขนาดนี้มาก่อน มันไม่ใช่แค่กระโดด มันมากกว่านั้น Step Up 3D (2010)
He could have at least given us a vocabulary list.เค้าน่าจะแจกสมุดคำศัพท์ก่อนกวดวิชานะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I do realize that some of you are not well-versed in the complex vocabulary of the filmic arts.พวกเธออาจไม่เข้าใจ สัญลักษณ์ใน ศิลปะภาพยนตร์ Bad Reputation (2010)
So if you continue with the basic vocabulary, this will allow you to communicate with your children better.ถ้าใช้คำศัพท์ง่าย ๆ ก็จะยิ่งช่วยให้สื่อสารกับลูกได้ดีขึ้นค่ะ Take Shelter (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vocabularyA young child has a small vocabulary.
vocabularyBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
vocabularyEmotion counts above vocabulary in verbal communication.
vocabularyFirst you have to build up your vocabulary.
vocabularyIf the more advanced want to improve English ability (especially reading comprehension) increasing vocabulary is the way to go.
vocabularyI want to build up my vocabulary.
vocabularyReading helps you build up your vocabulary.
vocabularyShe has a rich vocabulary of English words.
vocabularyThe illiterate man was eager to increase his vocabulary.
vocabularyThis article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary.
vocabularyYou need a large vocabulary to read that book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำศัพท์[N] vocabulary, See also: glossary, word, Syn. ศัพท์, Example: เด็กสามารถท่องจำคำศัพท์ได้เพิ่มขึ้นด้วยการเล่นเกม, Count unit: คำ, Thai definition: คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม
ศัพท์[N] vocabulary, See also: word, term, glossary, terminology, Syn. คำศัพท์, คำยาก, Example: พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์รวบรวมศัพท์ที่ใช้อยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์, Count unit: คำ, Thai definition: คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม
ศัพท์แสง[N] vocabulary, See also: words, jargon, lingo, terms, Syn. คำศัพท์, ศัพท์, คำยาก, Example: เราต้องเรียนรู้ศัพท์แสงทางคอมพิวเตอร์ไว้บ้าง, Count unit: คำ, Thai definition: คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม
นามสงเคราะห์[N] glossary, See also: vocabulary, Syn. อภิธาน, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่รวบรวมคำพูดไว้, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOCABULARY    V OW0 K AE1 B Y AH0 L EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vocabulary    (n) (v @1 k a1 b y u l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vokabelbuch {n}vocabulary book [Add to Longdo]
Vokabelprüfung {f}; Vokabeltest {m}vocabulary test [Add to Longdo]
Vokabelverzeichnis {n}; Wörterverzeichnis {n} | Vokabelverzeichnisse {pl}; Wörterverzeichnisse {pl}vocabulary | vocabularies [Add to Longdo]
Wortschatz {m}; Sprachschatz {m} | passiver Wortschatzvocabulary | recognition vocabulary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词语汇[cí yǔ huì, ㄘˊ ㄩˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocabulary [Add to Longdo]
语汇[yǔ huì, ㄩˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocabulary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vocabulary \Vo*cab"u*la*ry\ (v[-o]*k[a^]b"[-u]*l[asl]*r[y^]),
   n.; pl. {Vocabularies}. [LL. vocabularium, vocabularius: cf.
   F. vocabulaire. See {Vocable}.]
   1. A list or collection of words arranged in alphabetical
    order and explained; a dictionary or lexicon, either of a
    whole language, a single work or author, a branch of
    science, or the like; a word-book.
    [1913 Webster]
 
   Note: The "vocabulary" of this dictionary referred to within
      the definitions of certain collocations are those words
      serving as headwords for main entries, and
      distinguished from word combinations ("collocations")
      which follow the main part of certain entries. In the
      XML-tagged version, these headwords are marked by the
      tags

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vocabulary
   n 1: a listing of the words used in some enterprise
   2: a language user's knowledge of words [syn: {vocabulary},
     {lexicon}, {mental lexicon}]
   3: the system of techniques or symbols serving as a means of
     expression (as in arts or crafts); "he introduced a wide
     vocabulary of techniques"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top