ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-taste bud-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: taste bud, *taste bud*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taste bud[N] ตุ่มรับรส (ที่ลิ้น), See also: ปุ่มรับรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taste budn. ปุ่มรับรส (บนเยื่อบุผิวของลิ้น)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought I'd challenge your taste buds a little bit.ผมกะให้คุณลองอะไรแปลกๆ Table for Fae (2012)
Ahh. What is up with my taste buds today?วันนี้ลิ้นฉันเป็นอะไรเนี่ย The Hybrid (2011)
My taste buds are fist bumping each other, bro.ยั่วน้ำลายจริงๆเลย น้องเอ๊ย Chuck Versus the Fake Name (2010)
We've ruined our taste buds by eating only delicacies.เราทำให้ต้นอ่อนแห่งรสชาติพินาศเพราะกินแต่ของแพงๆ เท่านั้น Episode #1.8 (2009)
My eyesight and taste buds are not like they used to be.สายตาและต่อมรับรสของฉันไม่เหมือนเดิม Heartbreak Library (2008)
Go! Try this, your taste buds will dance and sing.ลองนี่สิ ท่านจะเต้นและร้องเพลงเลยทีเดียว Aladdin (1992)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  taste bud
      n 1: an oval sensory end organ on the surface of the tongue
           [syn: {tastebud}, {taste bud}, {gustatory organ}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top