ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-shortcoming-

SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shortcoming, *shortcoming*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shortcoming[N] จุดอ่อน, See also: ปมด้อย, Syn. defect, weak point

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shortcoming(ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย, Syn. imperfection,defect

English-Thai: Nontri Dictionary
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, the Chairman's picture, yes, you compensate for all my shortcomings don't you?รูปท่านประธาน ใช่ คุณชดเชยข้อบกพร้องของผมใช่ไหม? Memoirs of a Geisha (2005)
You apply all of your shortcomings to everybody else.นายคิดว่าทุกคนเลวร้าย เหมือนนายกันหมด Unpleasantville (2010)
Because whatever my shortcomings last time,เพราะว่าอย่างไรก็ตาม ครั้งที่แล้วผมมีข้อบกพร่อง Full Measure (2010)
But personal shortcomings notwithstanding, he was a warm, gentle person, and I thought a lot of him.แต่เป็นข้อบกพร่องส่วนบุคคล ถึงกระนั้นก็ตาม เขาเป็นคนที่อบอุ่น สุภาพเรียบร้อย และผมก็คิดถึงเขามาก Hermanos (2011)
You know, you're shortcoming is being to faithful to your abilities and desires.นายก็รู้ว่านายมีข้อบกพร่องที่เป็นคนยึดมั่นกับ ความสามารถและความปรารถนาของนาย Ojakgyo Brothers (2011)
Speltzer may have a lizard brain like me, but his shortcoming is he doesn't have much of a human brain.สเปลท์เซอร์อาจมีสมองกิ้งก่าหมือนผม แต่จุดอ่อนของเขาก็คือ เขาไม่มีสมองของมนุษย์มากนัก Run (2012)
Daniel's shortcomings will soon readily become apparent, and they will just move on.จุดอ่อนของแดเนียล กำลังจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, และจะยังคงเป็นแบบนั้นต่อไป Power (2013)
Because of this boy's apparent shortcomings he was bullied mercilessly and relentlessly by the other children.และเพราะการที่เขาไม่มีอะไรพิเศษ... เขาถูกแกล้งอย่างไม่ปราณี และไม่ยอมหยุดจากเด็กๆคนอื่นๆ The Man from U.N.C.L.E. (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shortcomingFrom the practical point of view, there are many shortcomings in his plan.
shortcomingIt is difficult to overcome this shortcoming without drastically changing the whole system.
shortcomingWe should be conscious of our shortcomings.
shortcomingYou are too critical of other's shortcomings.

CMU English Pronouncing Dictionary
SHORTCOMING    SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shortcoming    (n) ʃˈɔːtkʌmɪŋ (sh oo1 t k uh m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangel {m} | Mängel {pl}shortcoming | shortcomings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shortcoming \Short"com`ing\, n.
   The act of falling, or coming short; as:
   (a) The failure of a crop, or the like.
   (b) Neglect of, or failure in, performance of duty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shortcoming
   n 1: a failing or deficiency; "that interpretation is an
      unfortunate defect of our lack of information" [syn:
      {defect}, {shortcoming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top