Search result for

-shame-

(41 entries)
(0.062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shame, *shame*
Possible hiragana form: -しゃめ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shame[N] ความอับอาย, See also: ความน่าละอายใจ, ความอัปยศ, ความขายหน้า, Syn. disgrace, Ant. grace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shame(เชม) n. ความอับอาย,ความละอายใจ,ความขายหน้า,เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ,ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย
shame(vt) ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ละอายใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shameความละอาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no shame if the prize isn't worth it.ฉันนะไม่ละอายหรอกถ้ารางวัลมันคุ้มกัน Chuck in Real Life (2008)
It's just that it would be a shame to waste it. That's all. Uh-huh.ก็แค่เสียดายหน่ะที่จะเสียมันไปเปล่าๆ แค่นั้นแหล่ะ อ่าหะ Chuck in Real Life (2008)
You know, it's a shame your parents couldn't be here tonight.นี่ น่าเสียดายนะที่พ่อกับแม่คุณไม่ได้มาคืนนี้ด้วย Committed (2008)
It's a shame that Lex couldn't be here to see this.มันเป็นที่น่าอายที่เล็กซ์ ไม่ได้อยู่เพื่อเห็นสิ่งนี้ Odyssey (2008)
Figured she had more shame than that.เธอน่าจะอายมากกว่านี้ Lucky Thirteen (2008)
Shame.น่าอาย Lucky Thirteen (2008)
You shame him.เจ้าทำให้เขาอับอาย The Labyrinth of Gedref (2008)
You could shame the great Arthur himself.คุณสามารถทำให้ อาร์เธอร์อายได้เลยนะ Lancelot (2008)
Shame.น่าละอาย Lancelot (2008)
You've brought shame upon yourself and upon us.เจ้านำมาซึ่งความน่าอับอายแก่ตัวเจ้าเองและะพวกเรา Lancelot (2008)
Shame.น่าเศร้า Excalibur (2008)
Shame on you, Goku!โกคู คุณนี่ไม่ไหวเลย! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shameAlice hung her head in shame.
shameA man away from home need feel no shame. [Proverb]
shameA shameless liar speaks smilingly.
shameDeath preferable to shame.
shameDon't bring on any more shame.
shameDon't do such a shameful thing in public.
shameFor shame!
shameHe blushed with shame.
shameHe could not do so for shame.
shameHe covered himself with shame.
shameHe got a shameful title.
shameHe hung his head in shame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอายใจ[N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
เสียแต้ม[V] shame, See also: disgrace, Syn. ขายหน้า, เสียความนิยม, Example: ผู้อำนวยการโครงการกำลังเดือดาลเพราะต้องเสียแต้มในการสร้างความนิยมของลูกค้าเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกน้อง
หิริ[N] shame, See also: modesty, bashfulness, Syn. ความละอายใจ, ความละอายบาป, Example: คนที่มีหิริมักมีผู้คนนับถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอับอาย[n.] (khwām ap-āi) EN: shame   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAME    SH EY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shame    (v) (sh ei1 m)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
斜面[しゃめん, shamen] (n) ลาด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schäm dich!Shame on you! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shame \Shame\, v. i. [AS. scamian, sceamian. See {Shame}, n.]
   To be ashamed; to feel shame. [R.]
   [1913 Webster]
 
      I do shame
      To think of what a noble strain you are. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shame \Shame\, n. [OE. shame, schame, AS. scamu, sceamu; akin to
   OS. & OHG. scama, G. scham, Icel. sk["o]mm, shkamm, Sw. &
   Dan. skam, D. & G. schande, Goth. skanda shame, skaman sik to
   be ashamed; perhaps from a root skam meaning to cover, and
   akin to the root (kam) of G. hemd shirt, E. chemise. Cf.
   {Sham}.]
   1. A painful sensation excited by a consciousness of guilt or
    impropriety, or of having done something which injures
    reputation, or of the exposure of that which nature or
    modesty prompts us to conceal.
    [1913 Webster]
 
       HIde, for shame,
       Romans, your grandsires' images,
       That blush at their degenerate progeny. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Have you no modesty, no maiden shame? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Reproach incurred or suffered; dishonor; ignominy;
    derision; contempt.
    [1913 Webster]
 
       Ye have borne the shame of the heathen. --Ezek.
                          xxxvi. 6.
    [1913 Webster]
 
       Honor and shame from no condition rise. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       And every woe a tear can claim
       Except an erring sister's shame.   --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. The cause or reason of shame; that which brings reproach,
    and degrades a person in the estimation of others;
    disgrace.
    [1913 Webster]
 
       O C?sar, what a wounding shame is this! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Guides who are the shame of religion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The parts which modesty requires to be covered; the
    private parts. --Isa. xlvii. 3.
    [1913 Webster]
 
   {For shame!} you should be ashamed; shame on you!
 
   {To put to shame}, to cause to feel shame; to humiliate; to
    disgrace. "Let them be driven backward and put to shame
    that wish me evil." --Ps. xl. 14.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shame \Shame\, v. t. [imp. & p. p. {Shamed}; p. pr. & vb. n.
   {Shaming}.]
   1. To make ashamed; to excite in (a person) a comsciousness
    of guilt or impropriety, or of conduct derogatory to
    reputation; to put to shame.
    [1913 Webster]
 
       Were there but one righteous in the world, he would
       . . . shame the world, and not the world him.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with reproach or ignominy; to dishonor; to
    disgrace.
    [1913 Webster]
 
       And with foul cowardice his carcass shame.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To mock at; to deride. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       Ye have shamed the counsel of the poor. --Ps. xiv.
                          6.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shame
   n 1: a painful emotion resulting from an awareness of inadequacy
      or guilt
   2: a state of dishonor; "one mistake brought shame to all his
     family"; "suffered the ignominy of being sent to prison"
     [syn: {shame}, {disgrace}, {ignominy}]
   3: an unfortunate development; "it's a pity he couldn't do it"
     [syn: {pity}, {shame}]
   v 1: bring shame or dishonor upon; "he dishonored his family by
      committing a serious crime" [syn: {dishonor}, {disgrace},
      {dishonour}, {attaint}, {shame}] [ant: {honor}, {honour},
      {reward}]
   2: compel through a sense of shame; "She shamed him into making
     amends"
   3: cause to be ashamed
   4: surpass or beat by a wide margin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top