ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-recession-

R IH0 S EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recession, *recession*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recession(n) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย, การถอน, ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร, ระยะซบเซาของธุรกิจ, การตกต่ำของราคา , การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม, การมอบคืน, See also: recessional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recession(n) การคืนทรัพย์ให้, การถอน, การตกต่ำ, ความซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการดึงออก, การร่น, การหดห่างไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recessionA recession is bound to come next year.
recessionAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
recessionCorporate results deteriorated because of recession.
recessionEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
recessionHe argued that the new policy was bound to drive the economy into recession.
recessionIn spite of their tiny restaurant they managed to pull through the recession.
recessionJapan is still struggling to emerge from recession.
recessionMy business is at a standstill because of the recession.
recessionRecession is a temporary falling off of business activity during a period when such activity is generally is increasing.
recessionSocial unrest may come about as a result of this long recession.
recessionThe economy has entered a recession.
recessionThe joblessness rate went up to 5% for the recession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะถดถอย(n) recession, Example: เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา, Thai Definition: สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECESSION R IH0 S EH1 SH AH0 N
RECESSION R IY2 S EH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recession (n) rˈɪsˈɛʃən (r i1 s e1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rezession { f } | Rezessionen { pl }recession | recessions [Add to Longdo]
Rücktritt { m } | Rücktritte { pl }recession | recessions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recession \Re*ces"sion\ (r[-e]*s[e^]sh"[u^]n), n. [L. recessio,
   fr. recedere, recessum. See {Recede}.]
   1. The act of receding or withdrawing, as from a place, a
    claim, or a demand. --South.
    [1913 Webster]
 
       Mercy may rejoice upon the recessions of justice.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Economics) A period during which economic activity, as
    measured by gross domestic product, declines for at least
    two quarters in a row in a specific country. If the
    decline is severe and long, such as greater than ten
    percent, it may be termed a {depression}.
    [PJC]
 
   3. A procession in which people leave a ceremony, such as at
    a religious service.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recession \Re*ces"sion\, n. [Pref. re- + cession.]
   The act of ceding back; restoration; repeated cession; as,
   the recession of conquered territory to its former sovereign.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recession
   n 1: the state of the economy declines; a widespread decline in
      the GDP and employment and trade lasting from six months to
      a year
   2: a small concavity [syn: {recess}, {recession}, {niche},
     {corner}]
   3: the withdrawal of the clergy and choir from the chancel to
     the vestry at the end of a church service [syn: {recession},
     {recessional}]
   4: the act of ceding back [syn: {recession}, {ceding back}]
   5: the act of becoming more distant [syn: {receding},
     {recession}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top