ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-rationale-

R AE2 SH AH0 N AE1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rationale, *rationale*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rationale(n) คำชี้แจงเหตุผล, See also: พื้นฐานของเหตุผล, Syn. ground, reason why

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล, ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ, พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis, reason

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RATIONALE R AE2 SH AH0 N AE1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rationale (n) rˌæʃənˈaːl (r a2 sh @ n aa1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rationale Erklärung { f } (für)rationale (of) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rationale \Ra`tion*a"le\ (r[a^]sh`[u^]*n[a^]l" or
   r[a^]sh`[u^]n*[=a]"l[-e]), n. [L. rationalis, neut.
   rationale. See {Rational}, a.]
   An explanation or exposition of the principles of some
   opinion, action, hypothesis, phenomenon, or the like; also,
   the principles themselves.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rationale
   n 1: (law) an explanation of the fundamental reasons (especially
      an explanation of the working of some device in terms of
      laws of nature); "the rationale for capital punishment";
      "the principles of internal-combustion engines" [syn:
      {rationale}, {principle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top