Search result for

-physician-

(40 entries)
(0.0533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: physician, *physician*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physician[N] หมอ, See also: แพทย์, นายแพทย์, Syn. doctor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
physician(ฟิซิซ'เชิน) n. แพทย์,หมอ,อายุรแพทย์,แพทย์อายุรเวช

English-Thai: Nontri Dictionary
physician(n) แพทย์,หมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physician๑. แพทย์๒. อายุรแพทย์ [มีความหมายเหมือนกับ internist] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps. I have asked the court physician to conduct some tests.บางที พ่อต้องถามหมอหลวงเพื่อทดสอบบางอย่าง The Labyrinth of Gedref (2008)
- I'm the court physician.- ลุงต้องการให้ช่วยนะ The Mark of Nimueh (2008)
- Lend the physician your servant. - Merlin?แล้วก็อยู่ในที่ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ The Mark of Nimueh (2008)
What are you doing, physician? What are you giving him?พวกเจ้าทำอะไรอยู่ เจ้าให้เข้าดื่มอะไร? Le Morte d'Arthur (2008)
You're a physician yourself...ตัวเจ้าก็เป็นหมอ The Kingdom of the Winds (2008)
We can talk to a physician and get you something to help you sleep.เราสามารถคุยกับคุณหมอ และจะได้ช่วยให้คุณหลับได้ Passengers (2008)
- One of her physicians.- แพทย์หลวงคนหนึ่งบอก The Other Boleyn Girl (2008)
-John, if your primary physician, Dr. Gordon, thought you were a suitable candidate, he would have pursued it.ถ้า ดร.กอร์ดอน หมอของคุน จะคิด มันเป็นการบำบัดที่ีมีประโยชน์ คุณจะคิดว่า Saw VI (2009)
Doctor, I am Harry Lime's private physician,หมอครับ, ผมเป็นแพทย์ส่วนตัว ของแฮร์รี่ ไลม์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
His attending physician, Dr. Benford, will be here in the morning.อยู่ในความดูแล, หมอ. Benford, มาที่นี่อีกครั้ง ในตอนเช้า No More Good Days (2009)
- I don't want to hear it, dr. Robbins. Now discharge your patient, refer him back to his physician, and do it now.ทีนี้ ถอนคนไข้ออกไปซะ เสนอให้เขา กลับไปหาอายุแพทย์ และทำเดี๋ยวนี้ด้วย Good Mourning (2009)
Fargood wanted me to be the physician in his underwater utopia.ฟาร์กูดต้องการให้ผม เป็นแพทย์ ในโลกยูโทเปียใต้น้ำ ของเขา Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physicianA six-figure income is not uncommon for physicians.
physicianIf you frequently spit-up blood you should call an ambulance or have a nearby physician make a house call.
physicianIn addition to being a physician, he was a master pianist.
physicianMore and more physicians have begun to use the new medicines.
physicianMr Suzuki is not a dentist but a physician.
physicianMy physician advised me to refrain from alcohol for the time being.
physicianPhysicians are usually distinguished from surgeons.
physicianRejecting the urging of his physician father to study medicine, Hawking chose instead to concentrate on mathematics and physics.
physicianThe doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.
physicianThe physician prescribed his patient the medicines.
physicianThere no reason why I should become a physician because my father is one.
physicianYou should ask a physician for his advice before taking this medicine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวช[N] physician, See also: doctor, Syn. หมอ, แพทย์, Ant. คน, Thai definition: หมอรักษาโรค, Notes: (บาลี)
ไวทย์[N] physician, See also: doctor, Syn. แพทย์, หมอ, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
อายุรแพทย์[N] physician, See also: doctor, Syn. อายุรเวช, Thai definition: แพทย์ผู้ทำการรักษาด้วยยา
อายุรเวช[N] physician, See also: doctor, Syn. อายุรแพทย์, Thai definition: หมอรักษาโรคทางยา
นายแพทย์[N] doctor, See also: physician, Syn. หมอ, แพทย์, Ant. พยาบาล, บุรุษพยาบาล, Example: โรงพยาบาลในชนบทมักขาดนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค, Count unit: คน, นาย, Thai definition: หมอรักษาโรค
ซินแส[N] doctor, See also: physician, Syn. จีนแส, หมอ, ซินแซ, Count unit: คน, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอยา[n.] (mø yā) EN: physician   FR: docteur en médecine [m] ; médecin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHYSICIAN    F AH0 Z IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physician    (n) (f i1 z i1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Physician \Phy*si"cian\ (f[i^]*z[i^]sh"an), n. [OE. fisician,
   fisicien, OF. physucien, a physician, in F., a natural
   philosopher, an experimentalist in physics. See {Physic}.]
   1. A person skilled in medicine, or the art of healing;
    especially, one trained and licensed to treat illness and
    prescribe medicines; a doctor of medicine.
    [1913 Webster + PJC]
 
   2. Hence, figuratively, one who ministers to moral diseases;
    as, a physician of the soul.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 physician
   n 1: a licensed medical practitioner; "I felt so bad I went to
      see my doctor" [syn: {doctor}, {doc}, {physician}, {MD},
      {Dr.}, {medico}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 phys.
 
 1. (kıs.) physical, physician, physics.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top