ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-petulant-

P EH1 CH AH0 L AH0 N T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: petulant, *petulant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petulant[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, ฉุนเฉียวง่าย, ใช้อารมณ์, Syn. fretful, pettish, touchy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petulant(เพช'ชะเลินทฺ) adj. เจ้าอารมณ์,โกรธง่าย,ใช้อารมณ์,งอน,กระเง้ากระงอด, Syn. fretful,peevish

English-Thai: Nontri Dictionary
petulant(adj) หงุดหงิด,ใจน้อย,ขี้งอน,เจ้าอารมณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not going to act like a petulant child.ผมไม่อยากที่จะทำเหมือนเป็นเด็กน้อย Love Actually (2003)
You petulant sock puppet!แม่หุ่นเชิดเจ้าอารมณ์ Art Isn't Easy (2007)
Lucifer was a petulant child with daddy issues.เขาพานายกลับมา The Man Who Would Be King (2011)
Keep your petulant mouth shut.เพราะฉะนั้นจงหุบปากซะ Would You Rather (2012)
He's become petulant and angry.เขากลายเป็นคนที่เจ้าอารมณ์และฉุนเฉียว Power (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PETULANT P EH1 CH AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petulant (j) pˈɛtjulənt (p e1 t y u l @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petulant \Pet"u*lant\, a. [L. petulans, -antis, prop., making
   slight attacks upon, from a lost dim. of petere to fall upon,
   to attack: cf. F. p['e]tulant. See {Petition}.]
   1. Forward; pert; insolent; wanton. [Obs.] --Burton.
    [1913 Webster]
 
   2. Capriciously fretful; characterized by ill-natured
    freakishness; irritable. "Petulant moods." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Irritable; ill-humored; peevish; cross; fretful;
     querulous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petulant
   adj 1: easily irritated or annoyed; "an incorrigibly fractious
       young man"; "not the least nettlesome of his countrymen"
       [syn: {cranky}, {fractious}, {irritable}, {nettlesome},
       {peevish}, {peckish}, {pettish}, {petulant}, {scratchy},
       {testy}, {tetchy}, {techy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top