ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-permeable-

P ER1 M IY2 AH0 B AH0 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: permeable, *permeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permeable[ADJ] ซึมผ่านได้, See also: แผ่ซ่านได้, ซึมแทรกได้, Syn. penetrable, pervious, Ant. impenetrable, impervious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permeable(เพอ'เมียเบิล) adj. ซึมผ่านได้,แผ่ซ่านได้,ซึมแทรกได้., See also: permeableness n. permeably adv., Syn. absorbent

English-Thai: Nontri Dictionary
permeable(adj) ซึมเข้าไปได้,แทรกเข้าไปได้

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMEABLE    P ER1 M IY2 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeable    (j) pˈɜːʳmɪəʳbl (p @@1 m i@ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeable \Per"me*a*ble\, a. [L. permeabilis: cf. F.
   perm['e]able. See {Permeate}.]
   Capable of being permeated, or passed through; yielding
   passage; passable; penetrable; -- used especially of
   substances which allow the passage of fluids; as, wood is
   permeable to oil; glass is permeable to light. --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permeable
   adj 1: allowing fluids or gases to pass or diffuse through;
       "permeable membranes"; "rock that is permeable by water"
       [ant: {impermeable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top