ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-peerless-

P IH1 R L AH0 S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: peerless, *peerless*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peerless[ADJ] ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า, See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด, Syn. unmatch, foremost, exemplary, Ant. worst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior

English-Thai: Nontri Dictionary
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prized by collectors for its peerless grace among vintage European sports cars, one out of seven in existence.ราคานี้ถือว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ในบรรดารถยุโรปโบราณทั้งหมด เป็นหนึ่งในเจ็ดที่ยังเหลืออยู่เชียวนะ The Substitute (2010)
Known for their peerless sighting.อย่างที่เห็นกันว่า มันยอดเยี่ยมที่สุด How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
My husband is peerless when it comes to skullduggery.ถ้าเป็นเรื่องการห้ำหั่นกัน สามีฉันก็ช่างเหลือจะกล่าวนัก Engagement (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดุล[ADJ] peerless, See also: incomparable, Syn. อดุลย์, Thai definition: ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
PEERLESS    P IH1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peerless    (j) pˈɪəʴləs (p i@1 l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peerless \Peer"less\, a.
   Having no peer or equal; matchless; superlative. "Her
   peerless feature." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Unvailed her peerless light.       --Milton.
   [1913 Webster] --{Peer"less*ly}, adv. -- {Peer"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peerless
   adj 1: eminent beyond or above comparison; "matchless beauty";
       "the team's nonpareil center fielder"; "she's one girl in
       a million"; "the one and only Muhammad Ali"; "a peerless
       scholar"; "infamy unmatched in the Western world"; "wrote
       with unmatchable clarity"; "unrivaled mastery of her art"
       [syn: {matchless}, {nonpareil}, {one(a)}, {one and
       only(a)}, {peerless}, {unmatched}, {unmatchable},
       {unrivaled}, {unrivalled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top