ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jealousy-

JH EH1 L AH0 S IY0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jealousy, *jealousy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jealousy[N] ความขี้หึง, See also: ความหึงหวง
jealousy[N] ความริษยา, See also: ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน, Syn. envy, covetousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust,envy,misgiving

English-Thai: Nontri Dictionary
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jealousyความอิจฉา, การอิจฉาริษยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jealousy can make us do crazy things.ความริษยาทำให้เราทำเรื่องบ้าๆได้ Basic Instinct (1992)
Jealousy does not become you, my friend.สุมพวกเพอร์เชินให้สูง ข้ายังคิดถึงผู้มาเยือนอยู่... ... เราเข้าสู่หนึ่งราตรีที่น่ากลัว 300 (2006)
Isn't jealousy awful?ความอิจฉาริษยาน่ะ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Like the wives who can't detect the jealousy that consumes their husbands.เช่นเดียวกับภรรยาที่ไม่สามารถรับรู้ถึง ความหึงหวงที่เกาะกินอยู่ในตัวสามีตัวเองได้เลย In Buddy's Eyes (2008)
That jealousy could drive tom to an act of violence.ว่าพิษรักแรงหึงของทอมอาจจะทำให้ก่อคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้ Hello, Little Girl (2008)
Again with the jealousy programming.หึงด้วยไอ้โปรแกรมนั่นอีกแล้ว Absolute Boyfriend (2008)
What's with your jealousy programming anyway?โปรแกรมหึงของนายเป็นอะไรอีกล่ะ Absolute Boyfriend (2008)
Isn't that also the jealousy program that you chose?แล้วนั่นไม่ใช่ระดับความหึงตามที่คุณเลือกหรอ Absolute Boyfriend (2008)
If your jealousy program were functioning you'd go after her right away.ถ้าโปรแกรมหึงหวงที่ลงไว้มันได้ผลเขาคงตามเธอไปแล้ว Absolute Boyfriend (2008)
Jealousy makes people do crazy things.ความหึงหวงทำให้ผู้คนทำสิ่งบ้าๆได้ Cheating Death (2008)
Jealousy is a powerful emotion.หึงหวงเป็นอารมณ์ที่ทรงพลัง The Ex-Files (2008)
But aside from a little jealousy on his part, our issues were as thin as tissues.จากเรื่องอิจฉาเล็กๆน้อยๆนี่ เรื่องของเรามันแค่จิ๊บจ๊อย Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jealousyHer success made her the target of jealousy.
jealousyHis action was animated by jealousy.
jealousyHis jealousy began to raise its head again.
jealousyI can't stand her jealousy.
jealousyI was beside myself with jealousy when my youngest sister rose in the world.
jealousyJealousy embellishes a page of the epic.
jealousyJealousy in a relationship is often brought about by a lack of trust.
jealousyJealousy is an enemy to friendship.
jealousyJealousy made him do that.
jealousyJealousy was the motive for the murder.
jealousyShe burned with jealousy.
jealousyShe is torn by jealousy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวง[N] jealousy, Example: เราทุกคนมีความหวงในสิ่งของของตนเองทั้งสิ้น, Thai definition: การสงวนไว้, การกันไว้, การไม่อยากให้
ความหวงแหน[N] jealousy, Example: เด็กผู้ชายจะมีความรักและความหวงแหนแม่มากกว่าเด็กผู้หญิง, Thai definition: การถนอมไว้ไม่อยากให้ผู้อื่น กันไว้สำหรับตนเอง
ความหึงหวง[N] jealousy, See also: envy, Example: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา, Thai definition: การหวงแหนทางประเวณี
ความอิจฉา[N] jealousy, See also: envy, Syn. ความริษยา, Example: คนที่มีความอิจฉาในคนอื่นมักจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือตัวเอง, Thai definition: การที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตน
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
JEALOUSY JH EH1 L AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jealousy (n) ʤˈɛləsiː (jh e1 l @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eifersucht {f}; Neid {m}; Missgunst {f} (auf)jealousy (of) [Add to Longdo]
Futterneid {m}jealousy about food [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jealousy \Jeal"ous*y\, n.; pl. {Jealousies}. [ F. jalousie. See
   {Jealous}, and cf. {Jalousie}.]
   The quality of being jealous; earnest concern or solicitude;
   painful apprehension of rivalship in cases directly affecting
   one's happiness; painful suspicion of the faithfulness of
   husband, wife, or lover.
   [1913 Webster]
 
      I was jealous for jealousy.       --Zech. viii.
                          2.
   [1913 Webster]
 
      Jealousy is the . . . apprehension of superiority.
                          --Shenstone.
   [1913 Webster]
 
      Whoever had qualities to alarm our jealousy, had
      excellence to deserve our fondness.   --Rambler.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jealousy
   n 1: a feeling of jealous envy (especially of a rival) [syn:
      {jealousy}, {green-eyed monster}]
   2: zealous vigilance; "cherish their official political freedom
     with fierce jealousy"-Paul Blanshard

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top