ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-impermanent-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impermanent, *impermanent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impermanent[ADJ] ซึ่งไม่ถาวร, See also: ชั่วคราว, ซึ่งเปลี่ยนแปลง, Syn. transient, Ant. permanent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impermanent(อิมเพอ' มะเนินทฺ) adj. ไม่ถาวร, ชั่วคราว., See also: impermanance, impermanency n. impermanently adv., Syn. transitory

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's vulnerable, impermanent, but stronger than you know.มันเปราะบาง ไม่คงทน แต่แข็งแกร่งมาก กว่าที่คุณรู้ Appointment in Samarra (2010)
You know, we are told that existence is impermanent and conditional, and that the pain that we feel is just a natural product of that.คุณรู้ไหม พวกเราบอกไปว่า การดำรงอยู่มันไม่จีรังยั่งยืน และเงื่อนไขต่างๆ ความเจ็บปวด The Twist in the Plot (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจจัง[ADV] impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)
จร[ADJ] temporary, See also: impermanent, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, ประจำ, Example: นอกจากมีงานประจำที่จะต้องทำแล้ว เขายังมีงานจรเข้ามาไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนิจจัง[adj.] (anitjang) EN: impermanent   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impermanent    (j) ˈɪmpˈɜːʴmənənt (i1 m p @@1 m @ n @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impermanent \Im*per"ma*nent\, a.
   Not permanent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impermanent
   adj 1: not permanent; not lasting; "politics is an impermanent
       factor of life"- James Thurber; "impermanent palm
       cottages"; "a temperary arrangement"; "temporary housing"
       [syn: {impermanent}, {temporary}] [ant: {lasting},
       {permanent}]
   2: existing or enduring for a limited time only

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top