ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hanse-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hanse, *hanse*
Possible hiragana form: -はんせ-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hanseRobert Hansen was arrested on suspicion of having sold off secret information to the former Soviet Union.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hanse {f}Hanse; Hanseatic League [Add to Longdo]
Hansestadt {f}Hanseatic town; Hanse town; Hansa town [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hanse \Hanse\, n. [G. hanse, or F. hanse (from German), OHG. &
   Goth. hansa; akin to AS. h[=o]s band, troop.]
   An association; a league or confederacy.
   [1913 Webster]
 
   {Hanse towns} (Hist.), certain commercial cities in Germany
    which associated themselves for the protection and
    enlarging of their commerce. The confederacy, called also
    {Hansa} and {Hanseatic league}, held its first diet in
    1260, and was maintained for nearly four hundred years. At
    one time the league comprised eighty-five cities. Its
    remnants, L["u]beck, Hamburg, and Bremen, are {free
    cities}, and are still frequently called Hanse towns.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hanse \Hanse\ (h[a^]ns), n. [Cf. F. anse handle, anse de panier
   surbased arch, flat arch, vault, and E. haunch hip.] (Arch.)
   That part of an elliptical or many-centered arch which has
   the shorter radius and immediately adjoins the impost.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top