ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-give off-

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give off, *give off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give off[PHRV] ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น), Syn. fling off, give forth, give out, throw off, throw out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, each of us is like a wi-fi hot spot, and our brains give off an invisible field of energy.คือ... คนเราเหมือนจุดกระจายสัญญาณ สมองเราจะปล่อยสนามพลังที่มองไม่เห็น เห็นก้อนเมฆนี่มั๊ย Incarnate (2016)
Pulsars are rapidly-spinning neutron stars that give off regular bursts of radio waves.ที่ให้ออกระเบิดปกติของคลื่นวิทยุ Unafraid of the Dark (2014)
We don't want to give off a bad vibe.เราไม่ต้องการทำให้บรรยากาศมันแย่ลงไป This Is the End (2013)
It's hard to believe but Ziegevolk give off this sort of scent.มันยากที่จะเชื่อ แต่ซีเกโวล์ค ปล่อยกลิ่นพวกนั้น Lonelyhearts (2011)
She's testing for energy. The right spell might give off heat. I got nothin'.เธอกำลังทดสอบพลังงาน ร่ายมนต์ที่โดนอาจจะทำให้หายร้อนได้ ฉันไม่พบอะไรเลย I'm Alive and on Fire (2011)
I can tell. You give off this aura of untapped potential.ผมมีกลิ่นหอมที่มีศักยภาพ Hop (2011)
It's in the briefcase. It's coated with isotopes which give off a unique.. .ภายในกระเป๋าถูกเคลือบด้วย ไอโซโทป ซึ่งให้ลักษณะพิเศษ.. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Pulsars give off gamma radiation and x-rays As they rotate,พลังงานแม่เหล็กที่ปล่อยคลื่นรังสีแกมม่า และรังสีเอ็กซ์ Incursion: Part 2 (2010)
Which will give off a steady stream of white noise.ซึ่งจะช่วยป้องกันสัญญาณเสียงซ่าๆ Of Human Action (2009)
To give off the appearance that I'm involved, known to exist,เพื่อให้ได้ชื่อว่ามีส่วนร่วม ถูกต้องค่ะ Mattress (2009)
People that are angry give off a different color than people that are sad.คนที่โมโหให้สีที่แตกต่างกันมากกว่าคนที่โศกเศร้า The Happening (2008)
Give off electromagnetic frequencies.จะสงสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า The Usual Suspects (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give offHe behaved himself so as not to give offence to others.
give offI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.
give offPlants give off oxygen as they make food.
give offThe flowers give off a very pleasant perfume.
give offThe flowers give off a very pleasant scent.
give offThese wild flowers give off a nice smell.
give offTrees give off oxygen and absorb carbon dioxide.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give off
   v 1: have as a by-product; "The big cities gave off so many
      wonderful American qualities"
   2: give off, send forth, or discharge; as of light, heat, or
     radiation, vapor, etc.; "The ozone layer blocks some harmful
     rays which the sun emits" [syn: {emit}, {give out}, {give
     off}] [ant: {absorb}, {take in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top