ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-flinty-

F L IH1 N T IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flinty, *flinty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flinty[ADJ] แข็งกระด้าง, See also: ใจแข็งเหมือนหิน, Syn. stony, hard, Ant. gentle, kind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard

English-Thai: Nontri Dictionary
flinty(adj) ทำด้วยหินเหล็กไฟ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the way we play this is, I'm the understanding psychologist and you be the flinty FBI agent?ที่พวกเราทำแบบนี้คือ ผมเป็นนักจิตวิทยาผู้เข้าใจ และคุณเป็น จนท.FBIผู้แข็งกระด้าง The Friend in Need (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLINTY    F L IH1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flinty    (j) flˈɪntiː (f l i1 n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hartherzig; hart {adj} | hartherziger; härter | am hartherzigsten; am härtestenflinty | flintier | flintiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flinty \Flint"y\, a. [Compar. {Flintier}; superl. {Flintiest}.]
   Consisting of, composed of, abounding in, or resembling,
   flint; as, a flinty rock; flinty ground; a flinty heart.
   [1913 Webster]
 
   {Flinty rock}, or {Flinty state}, a siliceous slate; --
    basanite is here included. See {Basanite}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flinty
   adj 1: containing flint
   2: showing unfeeling resistance to tender feelings; "his flinty
     gaze"; "the child's misery would move even the most obdurate
     heart" [syn: {flinty}, {flint}, {granitic}, {obdurate},
     {stony}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top