Search result for

-equipped-

(29 entries)
(0.1474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: equipped, *equipped*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equipped[ADJ] ครบครัน, See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม, Syn. furnished, provided

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you're not equipped to handle a real kid, never mind a factory second.ไม่เป็นไร เป็นโรงงานที่ 2 Joy (2008)
Well, our brains come equipped with a self-preservation mechanism to stop us from harmful actions.สมองของคนเรามาพร้อมกับ กลไกที่ปกป้องตัวเอง เพื่อหยุดเราจากการกระทำที่เป็นอันตราย The Happening (2008)
We equipped Burnett's room with two cameras and audio surveillance.ห้องของเบอร์เนตต์ เราได้ติดตั้ง กล้องบันทึกภาพและเสียงไว้ 2 ตัว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
We are not equipped to look for one manเราไม่มีเครื่องมือพอที่จะค้นหาคนๆนึง Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You should keep your apartment for the same reason that airplanes are equipped with oxygen masks, and cruise ships have life rafts.คุณควรเก็บอพาร์ทเม้นคุณไว้\ เหมือนเครื่องบินต้องมีหน้ากากออกซิเจน เหมือนเรือสำราญมีเรือชูชีพ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Both the vent shafts and the vault itself are equipped with all kinds of traps and security measures.ทั้งปล่องระบายอากาศและตัวห้องนิรภัยเอง เต็มไปด้วยกับดักทุกชนิด และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Holocron Heist (2009)
And they're equipped with magnetic feet.แล้วพวกมันก็มีเท้าแม่เหล็กด้วย Holocron Heist (2009)
The doctors there are better equipped.หมอและเครื่องมือก็พร้อม Senate Spy (2009)
The IBBC has purchased billions of dollars worth of Silkworm missiles from the People's Republic of China which they have presold to clients in the Middle East contingent upon the missiles being equipped with VOLCON guidance systems.พวกIBBCเพิ่งควักกระเป๋า เป็นพันล้านเหรียญสำหรับ ขีปนาวุธซิลค์วอร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถูกสั่งจองไว้แล้วล่วงหน้า\ จากพวกตะวันออกกลาง The International (2009)
What kind of guidance are they currently equipped...?ไม่รู้ตอนนี้มันติดระบบนำวิถีชนิดไหน? The International (2009)
And this mysterious bodyguard was somehow equipped with an undisclosed Stark high-tech powered battle...งั้นบอดี้การ์ดลึกลับของคุณเนี้ย.. สวมใส่ ชุดเกราะรบลับที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงของคุณ? Iron Man 2 (2010)
We're not equipped for this. Are you crazy? This is insane!เราไม่มีอุปกรณ์ที่นี้ คุณบ้ารึเปล่า นี้มันไร้สาระ Divided (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equippedEach robot is equipped with a talking machine.
equippedEach room is equipped with large desks.
equippedEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
equippedGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
equippedHe equipped himself with a rifle.
equippedHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
equippedHe equipped his son with the will to persevere.
equippedHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
equippedHe was equipped for a trip.
equippedInsect-eating plants are equipped with various kinds of traps to catch insects.
equippedMy car is equipped with a CD player.
equippedOur car is equipped with air conditioning.

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIPPED    IH0 K W IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equipped    (v) (i1 k w i1 p t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equip \E*quip"\, v. t. [imp. & p. p. {Equipped}; p. pr. & vb. n.
   {Equipping}.] [F. ['e]quiper to supply, fit out, orig. said
   of a ship, OF. esquiper to embark; of German origin; cf. OHG.
   scif, G. schiff, Icel. skip, AS. scip. See {Ship}.]
   1. To furnish for service, or against a need or exigency; to
    fit out; to supply with whatever is necessary to efficient
    action in any way; to provide with arms or an armament,
    stores, munitions, rigging, etc.; -- said esp. of ships
    and of troops. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Gave orders for equipping a considerable fleet.
                          --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress up; to array; accouter.
    [1913 Webster]
 
       The country are led astray in following the town,
       and equipped in a ridiculous habit, when they fancy
       themselves in the height of the mode. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equipped
   adj 1: provided or fitted out with what is necessary or useful
       or appropriate; "a well equipped playground"; "a ship
       equipped with every mechanical aid to navigation" [syn:
       {equipped}, {equipt}] [ant: {unequipped}]
   2: provided with whatever is necessary for a purpose (as
     furniture or equipment or authority); "a furnished
     apartment"; "a completely furnished toolbox" [syn:
     {furnished}, {equipped}] [ant: {unfurnished}]
   3: prepared with proper equipment; "equipped for service in the
     Arctic" [syn: {equipped}, {fitted out(p)}]
   4: carrying weapons [syn: {equipped}, {weaponed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top